เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)

7 QC Tools เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการของกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน ต่อเนื่องกัน โดยมากมักจะใช้เพื่อแก้ปัญหา QC อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขปัญหาโดยทั่ว ๆ ไป ก็สามารถใช้ได้ ซึ่งปัจจุบันก็นิยมนำหลักการมาแก้ปัญหาโดยทั่ว ๆ ไป โดยทำขั้นตอนของวงจรการบริหาร PDCA มาใช้ร่วมกัน ตั้งแต่การระบุปัญหาที่ชัดเจน การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและการสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา วิธีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์สาเหตุ มาตรการการแก้ไข การติดตาม ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่วา 7 QC Tools โดยในแต่ละขั้นจะอาศัยการดำเนินกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 ชนิด (7 QC Tools)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดเบื้องต้นในการมองปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริง
  3. สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี สำหรับการแก้ปัญหาและการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป   วิศวกร   ผู้จัดการ

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง
  • กรณีศึกษา ( Case Study) และฝึกปฏิบัติ (Work Shop)

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

นิยามและมุมมองของปัญหา
ขั้นตอนของการแก้ปัญหา
7 QC Tools สำหรับการแก้ปัญหา
แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet), Workshop
ผังพาเรโต (Pareto Diagram) , Workshop
กราฟ (Graph)
ผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) Workshop
ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
ฮิสโตแกรม (Histogram)
Workshop สรุป

 

 

 อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)