เทคนิคการตรวจ 5ส (5S Audit Technique)

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ วิธีการหนึ่งในการ กระตุ้น  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนการเสนอแนะข้อปรับปรุง  
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ           
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการกิจกรรม 5ส     
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

คณะกรรมการ 5ส และคณะทำงานที่หน้าที่ตรวจ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย ถาม-ตอบ และฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม)

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของการตรวจให้คะแนน
หน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส
เทคนิคการตรวจให้คะแนน
     • แบบฟอร์มการตรวจที่ดี
     • หลักการตรวจให้คะแนน
     • ประเด็นสำคัญในการตรวจ
     • การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
     • วิธีการตรวจ
     • ฝึกปฏิบัติในการตรวจให้คะแนน 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)