การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง

 กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ            สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
  3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส  และพนักงานทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนำที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

5 ส กับการเพิ่มผลผลิต
แนวคิดและความสำคัญ
     • ทำไมต้องทำ
     • ความหมายของ 5ส
     • ขั้นตอนการทำในแต่ละ ส
     • ประโยชน์ที่ได้รับ
 การดำเนินกิจกรรม 5ส
 ฝึกปฏิบัติหาจุดปรับปรุงในพื้นที่ทำงาน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)