GMP & HACCP Principal

ปัจจุบัน พบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร 57 ประเภท ที่มีการบังคับทางกฎหมาย ที่จำเป็นต้องมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐาน ที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐานการจัดการดังกล่าวและสามารถนำไปพัฒนาระบบ GMP ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงความสําคัญและหลักการจัดทำระบบ GMP & HACCP
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปบูรณาการระบบ GMP & HACCP ในองค์กร

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง
 
เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00

 
• ความรู้พื้นฐาน ความสำคัญ และประโยชน์ ของการจัดทำระบบ GMP & HACCP
• หลักการและข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP
• กิจกรรมกลุ่ม นำเสนอ
• สรุป
วันที่สอง
09.00 – 16.00
• หลักการและข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP (ต่อ)
• การประยุกต์ระบบ GMP & HACCP แบบบูรณาการ
• กิจกรรมกลุ่ม นำเสนอ
• สรุป

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)