GHPs & HACCP (The General of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System

ด้วยความการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหาร ผู้ประกอบการทางด้านอาหารต่าง ๆ ได้มีการนำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อดำเนินการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับถึงการนำมากำหนดมาตรฐานในการควบคุมและปฎิบัติมาจากมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission—CAC) ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเป็น GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE : GOOD HYGIENE PRACTICES (GHPs) AND THE HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM (GHPs/HACCP)  – CXC 1–1969, Revised in 2020 ด้วยแนวทางในการปฎิบัติที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถจัดการความปลอดภัยของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการทางด้านอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารควรทำการศึกษาเพื่อความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดการจัดการความปลอดภัยอาหารที่องค์กรได้มีการผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าจนถึงผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามแนวทางของ CODEX และข้อกำหนดของ GHPs & HACCP ตาม CXC 1-1969, Revised in 2020
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบูรณาการการจัดการความปลอดภัยของอาหารในองค์กรตามแนวทางที่ CODEX ได้กำหนดไว้ใน CXC 1-1969, Revised in 2020 ได้อย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง
 
เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00

 
ความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

GHPs ตาม CXC 1-1969

 • Section 1 : Introduction and  Control of Food Hazards
 • Section 2 : Primary Production
 • Section 3 : Establishment– Design of Facilities and Equipment
 • Section 4 : Training and        Competence
 • Section 5 : Establishment Maintenance, Cleaning and Disinfection, and Pest Control
 • Section 6 : Personal Hygiene
 • Section 7 : Control of Operation
วันที่สอง 09.00 – 16.00 GHPs ตาม CXC 1-1969 (ต่อ)

 • Section 7 : Control of Operation (ต่อ)
 • Section 8 : Product Information and Consumer awareness
 • Section 9 : Transportation

HACCP

แนวทางการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบ GHPs/HACCP ในองค์กร

สรุป ทบทวนและตอบข้อซักถาม

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)