ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019)

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ในโลกประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินวิกฤตในรูปแบบต่างๆ และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น เช่น การชุมนุมทางการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารขัดข้อง การก่อการร้าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างผล กระทบความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 22301:2019 มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และสามารถฟื้นคืนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถรักษาภาพลักษณ์ ธุรกิจ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ได้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
  • เพื่อให้ทราบขั้นตอนและแนวทางในการรจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2019

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่งเวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00
• หลักการ และแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
         • บริบทขององค์กร/ความเป็นผู้นำ/การวางแผน/การสนับสนุน
• ข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
         • การดำเนินการ
         • Workshop การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
วันที่สอง
09.00 – 16.00• ข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
         • Workshop การประเมินความเสี่ยง
         • Workshop การกำหนดกลยุทธ์
• ข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
         •  การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการซ้อมแผน
         • การประเมินผลการดำเนินงาน
         •  การปรับปรุง

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 30,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 37,500 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)