การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor in Industrial Sector) 1 วัน

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างาน เพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบางเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติ ในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

  • ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
  • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
  • พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม

แนวคิด Daily Management
องค์ประกอบของ Daily Management
บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)