เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 2 วัน

การดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานในองค์กรจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ดังนั้น แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญ  ที่บุคลากรในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ บรรลุผลของงาน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมี แนวคิด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาสาเหตุ การกำหนดและคัดเลือกมาตรการแก้ไข รวมถึงการกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำและการคาดคะเนการเกิดปัญหา  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 3. สามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกรณีศึกษาตัวอย่าง และกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง วันที่สอง
 • กระบวนการประเมินสถานการณ์ (Situational Appraisal)
 • แนวคิดที่จำเป็นในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Concept for Problem Solving and Decision Making)
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Process)
  • การกำหนดขอบเขตของปัญหา
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การระบุสาเหตุของปัญหา
  • การยืนยันสาเหตุของปัญหา
 • Workshop “Problem Solving”
 • กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process)
  • การกำหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์
  • การกำหนดทางเลือก
  • การประเมินความเสี่ยง
 • Workshop “Decision Making”
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Tool for Problem Solving and Decision Making Process)
 • สรุปและคำถาม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคา   50,000    บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคา   62,500    บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)