เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขและการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 3. สามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกรณีศึกษาตัวอย่าง และกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง วันที่สอง
กระบวนการประเมินสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแก้ไขปัญหา การกำหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์
การกำหนดขอบเขตของปัญหา การกำหนดทางเลือก
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง
การระบุสาเหตุของปัญหา Workshop “ Decision Making “
การยืนยันสาเหตุของปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
Workshop “Problem Solving” สรุปและคำถาม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)