การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม (Team Productivity)

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลผลิตทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร การบริหารจัดการคนในองค์กรให้เกิดการทำงานเป็นทีม และสามารถนำเอาศักยภาพ และความสามารถของแต่ละคนมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับความสามารถการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผนวกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นกระบวนการที่สำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดว่าปัญหานั้นจะยังคงอยู่ หรือจะได้รับการแก้ไขให้จบสิ้นไปไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Team AIMS อันประกอบด้วย การสร้างทีมในฝัน (Team Alignment) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน (Team Improvement) การบริหารทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Team Management) และการสร้างสมดุลระหว่างตนเองและทีม (Team Sufficiency)

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน และกระบวนการทำงานผ่านเครื่องมือ และวิธีการอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการ และวางแผนงานภายในองค์กร ให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

วิธีการฝึกอบรม  การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

เวลา
กิจกรรม
09:00–16:00
– Productivity Concept (Balancing between Efficiency and Effectiveness)
– R’s Theory and Team AIMS
– Team Alignment
– Exercise I – Winner and Loser
– Team Improvement
– Exercise II – Systematic Problem Solving
– Team Management
– Exercise III – Systematic Decision Making
– Team Sufficiency (Balancing between You and Your Team)
– Summary

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • สายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)