นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)

QCC หรือ Quality Control Circle คือ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการรวมกลุ่มระดมสมองเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็นระบบ เป้าหมายหลักของ QCC นั้น มุ่งเน้นวางรากฐานของการปรับปรุงผ่านการพัฒนาคน ซึ่งการผลักดันกิจกรรมดังกล่าวในองค์กร จำเป็นต้องอาศัย ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ โดยที่หัวหน้างานจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริม และขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในฐานะเป็น “QCC Facilitator” หรือ นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความรู้ และให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้ ทั้งในด้านของหลักการทางทฤษฎี และแนวทางการประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ สำหรับการผลักดันกิจกรรม QCC ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการของ QCC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรม QCC ในองค์กร
 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม QCC ในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
 2. บทบาทและหน้าที่ QCC Facilitator
 3. การบริหารกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
 4. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ QCC Facilitator
 5. หลักการและการประยุกต์ใช้ QC Story & QC Tools
 6. การประเมินผลงานกลุ่ม QCC
 7. เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC
 8. เทคนิคการนำเสนอผลงาน

วิธีการฝึกอบรม

 1. บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
 2. Workshop ฝึกการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่ม และฝึกการนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้างระบบการบริหารกิจกรรม QCC ในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
 • หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบริหาร และขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC) ในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม  30-35 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 09.00-12.00
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
– บทบาทและหน้าที่ QCC Facilitator
– การบริหารกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
– ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม QCC ในองค์กร
13.00-16.00
– ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ QCC Facilitator
– หลักการและการประยุกต์ใช้ QC Story & QC Tools
– การประเมินผลงานกลุ่ม QCC
วันที่ 2 09.00-12.00
– เทคนิคการประชุม
– เทคนิคการนำเสนอผลงาน
– Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
13.00-16.00
– Workshop นำเสนอผลงาน
– Workshop การประเมินผลงานกลุ่ม QCC
– สรุปเนื้อหาการบรรยาย

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี
 • สายเสียง

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)