4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI (4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor)

หลักสูตร 4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor ได้รวบรวมแนวทางและ 4 ขั้นตอนที่สำคัญ ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดีตามแนวทาง Training Within Industry (TWI) เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าบุคลากรในระดับหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญกับงาน (General Knowledge of Work) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมาตรฐานและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Roles & Responsibility) มีความสามารถในการสอนงานได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเปล่าในองค์กร มีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด รับฟัง ตั้งคำถามที่ดี และไว้วางใจได้ (Effective Coaching) ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ด้วยเทคนิควิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Able to Apply the New Methods) รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นความสำเร็จในการทำงานแบบทีมได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Teamwork Builder)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนงาน เทคนิคการปรับปรุงงาน เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในทีม และเทคนิคการพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และได้แนวทางในการประยุกต์ใช้งานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 2. เทคนิคการสอนงาน
 3. เทคนิคการปรับปรุงงาน
 4. เทคนิคการบริหารสัมพันธภาพในงาน
 5. การจัดทำโปรแกรมพัฒนาบุคลากร

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย ประกอบการทำ Workshop และฝึกปฏิบัติจากกรณีตัวอย่างจริงขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา (ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา)
 • ผู้บริหาร หรือพนักงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จำนวนผู้เข้าอบรม  30-40 คน

กำหนดการอบรม (รวม 6 วัน)

ครั้งที่ 1 (3 วัน)

วันอบรม กิจกรรม
วันที่ 1
– General Knowledge of Work : ความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับงาน
– Roles and Responsibilities of Supervisor : บทบาทหน้าที่และการเป็นหัวหน้างานที่ดี
– ที่มาและองค์ประกอบของ Training Within Industry :TWI
วันที่ 2
– เทคนิคการสอนงาน
– 4 ขั้นตอนและเทคนิค การสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ (JI : Job Instruction)
– Workshop & Assignment
วันที่ 3
– เทคนิคการปรับปรุงงาน
– 4 ขั้นตอนและเทคนิค การปรับปรุงงานการวิเคราะห์กระบวนงาน (JM : Job Method)
– Workshop & Assignment

ครั้งที่ 2 (3 วัน)

วันอบรม กิจกรรม
วันที่ 1
– Group Sharing & Wrap Up (JI : Job Instruction)
– ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นำเสนอการประยุกต์ใช้ JI ในงานจริง
– Group Sharing & Wrap Up (JM : Job Method)
– ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นำเสนอการประยุกต์ใช้ JM ในงานจริง
– วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมกันให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
– สรุปบทเรียน
วันที่ 2
– การบริหารสัมพันธภาพในงาน
– 4 ขั้นตอนและเทคนิค การบริหารสัมพันธภาพที่ดี การวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม (JR : Job Relation)
– Workshop & สรุปบทเรียน
วันที่ 3
– Program Development
– การจัดทำโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
– สรุปบทเรียน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี 5 ชุด
 • Computer Notebook 5 เครื่อง
 • สายเสียง

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)