๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success)

จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ดังจะเห็นได้จากการมีหน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืน และแผนงานด้านความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บทเรียนในอดีตของไทย ที่ผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางเลือก ทางรอด ของสังคมไทย แนวนโยบายแห่งรัฐจึงผลักดันให้องค์กรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำพาองค์กร สังคม และประเทศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. ระดับบุคคล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง
 • เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • เพื่อให้บุคลากรนำความรู้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลิตภาพ Human Productivity

    2. ระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีผลิตภาพที่ดีขึ้นและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 2. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน
 3. ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 4. หลักการสร้างอุปนิสัยและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจาก Group Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาบุคลากร และพนักงานในองค์กร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  30-35 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 09.00–16.00
– ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
– ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน
Group Workshop 1 ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 1 ใช้อย่างพอประมาณ
(อุปนิสัยพอเพียงที่ ๑-๓; รู้จักตัวเอง, รู้คุณค่าของทรัพยากรและธรรมชาติ, เป็นมิตร แบ่งปัน)
Group Workshop 2  สมดุลชีวิต
วันที่ 2 09.00–16.00
– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 2 คิดอย่างมีเหตุมีผล
(อุปนิสัยพอเพียงที่ ๔-๖; ใฝ่รู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่, มององค์รวม, รอบคอบ)
Group Workshop 3  Dare to Dream, Dream Come True
– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 3 เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
(อุปนิสัยพอเพียงที่ ๗-๙; เปิดใจรับสิ่งใหม่, มองการณ์ไกล, มุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมาย)
Group Workshop 4  กรณีศึกษา วิกฤติขององค์กร
– หลักการสร้างอุปนิสัยและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • สายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop

ราคาค่าบริการ

 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา ราคา 30,000 บาท (รวม VAT 7%)
 • หน่วยงานเอกชน ราคา 40,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 40 คน
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย และค่าอุปกรณ์การอบรม
 • กรณีฝึกอบรมวันหยุดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25% จากราคาก่อน VAT
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี 

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)