เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques)

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering: IE) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีปฏิบัติที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการดำเนินการในที่สุด โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน คือ การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement)

การนำเอาเทคนิค IE มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงงานได้ทั้งในระดับกระบวนการ (Process) การปฏิบัติงาน (Operation) และการเคลื่อนไหวร่างกายของพนักงาน (Motion) รวมไปถึงการวัดผลงาน และกำหนดเวลามาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวางแผน และควบคุมการผลิต

สำหรับเครื่องมืออื่นๆ ที่ถูกจัดอยู่ในเทคนิค IE ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยการดำเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานและการขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมคุณค่า ฯลฯ ก็อาศัยหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกันในการประยุกต์ใช้กับงานที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และตระหนักถึงความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จัก เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการชนิดต่าง ๆ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และ เข้าใจเรื่องการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานของเทคนิค IE และสามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างานที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป และผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม

30   คน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง วันที่สอง
ความเป็นมาแนวคิด และความสำคัญของ IE Techniques การจับเวลาโดยตรงและการปฏิบัติ
พื้นฐานของ Work Study การสุ่มงานและการใช้ข้อมูลพรีดีเทอร์มีน และฝึกปฏิบัติ
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต      
การวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว   

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)