เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques)

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering: IE) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีปฏิบัติที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการดำเนินการในที่สุด โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน คือ การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement)

การนำเอาเทคนิค IE มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงงานได้ทั้งในระดับกระบวนการ (Process) การปฏิบัติงาน (Operation) และการเคลื่อนไหวร่างกายของพนักงาน (Motion) รวมไปถึงการวัดผลงาน และกำหนดเวลามาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวางแผน และควบคุมการผลิต

สำหรับเครื่องมืออื่นๆ ที่ถูกจัดอยู่ในเทคนิค IE ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยการดำเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานและการขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมคุณค่า ฯลฯ ก็อาศัยหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกันในการประยุกต์ใช้กับงานที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และตระหนักถึงความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการ
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จัก เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการชนิดต่าง ๆ
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และ เข้าใจเรื่องการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานของเทคนิค IE และสามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

หัวหน้างานที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย และฝึกภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม

30  คน

หัวข้อการอบรม

• ความเป็นมาแนวคิด และความสำคัญของ IE Techniques
• พื้นฐานของ Work Study
• การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเคลื่อนไหว
• การวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลื่อนไหว
• เทคนิคการวัดผลงาน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)