การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) 1 วัน

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต โดยทั่วไปยังขาดระบบ แนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสมและถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ  สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง  ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา  ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ที่พัฒนาขึ้นในญี่ปุ่นและเป็นที่แพร่หลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เน้นความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็น แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
 2. เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 3. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

  ผู้บริหารระดับกลางและสูง วิศวกร ซึ่งมีแนวคิดจะดำเนินการวางระบบTPM ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
 • กรณีศึกษา
 • ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม    เวลา 9.00 – 16.00 น.

 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
  • 12 ขั้นตอนในการวางระบบ TPM
  • เสาหลัก 8 ประการของระบบ TPM
 • การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
 • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus  Improvement : FI)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance : PM)
 • การวางระบบTPM ในองค์กร

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)