การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต มักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทางานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทาให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา  ซึ่งส่งผลให้ขาดการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในญี่ปุ่นและกำลังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ซึ่งสามารถทาให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็น แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาทวีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต
 3. เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 4. เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนและการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

  พนักงานระดับปฏิบัติการ (พนักงานผู้ใช้เครื่องจักร ช่างเทคนิค และพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง) จนถึงระดับผู้จัดการ

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนาที่มีประสบการณ์
 • กรณีศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม

การบำรุงรักษาชนิดต่าง ๆ
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
     • นิยาม / วัตถุประสงค์
     • 12 ขั้นตอนในการทำกิจกรรม TPM
     • เสาหลัก 8 ประการในการทากิจกรรม TPM
ความสูญเสียในการผลิต
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
     • กรณีศึกษา
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance : SM)
การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance : PM)
การประยุกต์ใช้ระบบ TPM ในบริษัท

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)