การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 2 วัน

การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้นเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน  ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว  ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วง  โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัทโดยเฉพาะในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การบริหารจัดการงานและคน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • กิจกรรมการเรียนรู้
 • การระดมสมอง / นำเสนอ / ร่วมอภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานบังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หรือพนักงานที่คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

กำหนดการอบรมวันที่หนึ่ง             09.00 – 12.00                      13.00 – 16.00
• มุมมองการบริหารงานยุคใหม่ • การสื่อสารในงาน
  • การบริหารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • การบริหารงาน : ความสมดุลของงานและคน
  • เทคนิคการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์
  • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร   • เทคนิคการพูด-การฟัง
  • คุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหาร • เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
• การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำสำหรับผู้บริหาร   • ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงาน
• ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ   • เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพพนักงานเป็นรายบุคคล
• แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง   • ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ   • ขั้นตอนการสอนงาน 4 ขั้นตอน
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน   • หัวหน้างาน ในฐานะ “พี่เลี้ยง”วันที่สอง

• เทคนิคการจูงใจ • การบริหารทีมงาน
  • หลักสำคัญของการจูงใจ   • คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
  • การจูงใจทางบวกและทางลบ   • บทบาทของผู้นำทีมงาน
  • การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา   • การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
  • การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา • ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ
  • กิจกรรมการเรียนรู้ การจูงใจ    • บทบาทของหัวหน้างานต่อการเป็นที่ปรึกษา
• การมอบหมายงาน และติดตามงาน    • หลักของการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี
  • ปัญหาในการมอบหมายงาน    • เทคนิคของการให้คำปรึกษาแนะนำ
  • เทคนิคทางจิตวิทยาในการมอบหมายงาน ให้ได้งาน  
  • หลักการติดตามงาน  
  • วิธีการติดตามงานแบบต่างๆ  
  • เทคนิคทางจิตวิทยาในการ Feedback เชิงสร้างสรรค์  

 

 

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector           1 เครื่อง
 2. ไมค์ลอย                             2 ตัว
 3. กระดาษ A4, ดินสอ               1 รีม
 4. จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม                      4 กลุ่ม
 5. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา   56,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ราคา  70,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***      

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)