การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) 1 วัน

การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้นเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน  ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว  ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วง  โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัทโดยเฉพาะในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การบริหารจัดการงานและคน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • กิจกรรมการเรียนรู้
 • การระดมสมอง / นำเสนอ / ร่วมอภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานบังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หรือพนักงานที่คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00

• มุมมองการบริหารงานยุคใหม่
              •  การบริหารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
              •  การบริหารงาน : ความสมดุลของงานและคน
              • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
              • คุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน
• การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
              • ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
              • แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
              • เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
              • การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
              • หน้าต่างชีวิต 4 บาน : รู้เขา รู้เรา
              • ทัศนะการมองชีวิต
• การสื่อสารในงาน
              • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
              • เทคนิคการสื่อสารที่บรรลุผลสำเร็จ
              • เทคนิคการพูด – การฟัง
• กรณีศึกษา
13.00-16.00• เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
              • ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงาน
              •  ขั้นตอนการสอนงาน 4 ขั้นตอน
              • หัวหน้างาน ในฐานะ “พี่เลี้ยง”
• การบริหารทีมงาน
              • คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
              • บทบาทของผู้นำทีมงาน
              • การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

 

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector                                    1 เครื่อง
 2. ไมค์ลอย                                                     2 ตัว
 3. กระดาษ A4, ดินสอ                                       1 รีม
 4. จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม                                            4 กลุ่ม
 5. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ   28,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ราคาวันละ   35,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)