TQA Criteria เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก  เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบแนวคิด/แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ  อีกทั้งทราบโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในปัจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผ่านการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 3. เพื่อให้องค์กรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้องค์กรสามารถค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนได้ด้วยตนเอง
 5. เพื่อปรับปรุงหลักการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 6. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

หัวข้อฝึกอบรม

 • ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)
 • แนวคิด หลักการ ค่านิยม ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวด 1-7

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษา 2 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกระดับ

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00

 
• ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
• ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง
• ระดับพัฒนาการขององค์กร
• หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• ค่านิยมหลักและเจตจำนงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• TQA Framework
• รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์
•  โครงร่างองค์กร
• หมวด 7 ผลลัพธ์

 

วันที่สอง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• หมวด 3 ลูกค้า
• หมวด 2 กลยุทธ์
• หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
• หมวด 6 การปฏิบัติการ

วันที่สาม

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• หมวด 5 บุคลากร
• หมวด 1 การนำองค์กร
• การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
• สรุป ถาม-ตอบ

หมายเหตุ :

 1. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
 2. เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ วิทยากร 2 ท่าน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา  150,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคา  180,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณขนิษฐา โทร 02-6195500 ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)