ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 REQUIREMENT)

การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001 สู่ VERSION 2015 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในด้านระบบบริหารคุณภาพที่ส่งผล อย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรที่ได้มีการนำเอามาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร มาตรฐานฉบับใหม่ได้มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานด้วยการมีมาตรฐานระบบการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเจตจำนง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานและก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

หัวข้อการอบรม

 • การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • หัวข้อ 4 บริบทขององค์กร (Context of the Organization)
 • หัวข้อ 5 การนำองค์กร (Leadership)
 • หัวข้อ 6 การวางแผนสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Planning for quality management system)
 • หัวข้อ 7 การสนับสนุน (Support)
 • หัวข้อ 8 การปฎิบัติการ (Operations)
 • หัวข้อ 9 การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Evaluations)
 • หัวข้อ 10 การปรับปรุง (Improvement)

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมทั้งแนวทางในการประยุกต์ใช้ในแต่ละข้อกำหนดอย่างชัดเจน
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรในแต่ละกระบวนการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)