FTPI ASP Model : Advance Strategic Planning Model

องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศมีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์อยู่ในระดับที่องค์กรพึงพอใจ แต่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่าได้ว่าองค์กรจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้พบว่าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ ขาดการพิจารณาถึงความเสี่ยงขององค์กร อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน ความผันผวนของเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่มีการวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติองค์กรยังขาด    การบูรณาการในการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้กระบวนการและเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ยกระดับให้ทุกองค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) สามารถบริหารจัดการและปรับตัวให้ทันกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และสร้างภาพจำลองเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างชาญฉลาด สร้างโอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งมีกระบวนการและเครื่องมือที่สำคัญในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การนำไปปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและทั่วทั้งองค์กร อย่างบูรณาการ ผ่านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Case for Change and Change Management) สถาบันจึงขอนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ล่าสุดสาหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทาง FTPI ASP Model ซึ่งจะช่วยองค์กรในการกำหนดทิศทาง พัฒนากลยุทธ์เป้าหมาย ตัวชี้วัด บริหารจัดการอย่างบูรณาการและบรรลุผลลัพธ์ รวมทั้งปั้นอนาคต (Shape TheFuture) ขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรและทิศทางของโลกอันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาการของการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มผลิตภาพอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough Change and Productivity)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
 2. เพื่อให้ทราบแนวทาง เครื่องมือบริหารจัดการที่ช่วยยกระดับพัฒนาการ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศได้
 3. เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารองค์กรที่นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA, PMQA, SEPA, EdPex) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และต้องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 2. ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์องค์กร จากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด
 3. ผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

จำนวนผู้เข้าอบรม 30-40 คน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-16.00


• Advance Strategic Planning Model (FTPI ASP Model)
How to define Strategic Foresights Framework (Analysis, Interpretation, Prospection)
             • Strategic Intelligence Scanning from Big Data
             • Driving Force, Future Event
             • ภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต
• How to define Strategic Opportunities  (Prospects that arise from imaging different futures)
            • Strategic Options/Issues
            • Review Strategic Destination / Direction
• Business model innovation and improvement
• Case for Change (From –To Analysis)
• Strategic Development and Strategy Map
• Strategic Deployment
              • Change Management and Manage by Themes
              • BSC
• Q&A

 

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ 25,000 บาท
 • วันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)