ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)

การเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย  องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา

ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็น(Kaizen Suggestion System) เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ     ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย  จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานในการดำเนินการ  จึงทำให้ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น
  2. เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step
  3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิด และเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

การเพิ่มผลิตภาพ(Productivity)
แนวคิดและหลักการของไคเซ็น(Kaizen)
กรณีศึกษาไคเซ็นจากบริษัทต่างๆ
วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้วยไคเซ็น
ขั้นตอนการเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ
การวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step
    • โครงสร้างการบริหารไคเซ็น
    • กฎ กติกาในการเขียนไคเซ็น
    • แบบฟอร์มไคเซ็น
    • ขั้นตอนการพิจารณาไคเซ็น
    • การรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
    • รางวัลและการยกย่องชมเชย

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 ([email protected])