วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision - icon

“ผู้นำในการยกระดับการเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ”

Leader in enhancing Thailand’s productivity and sustainability

 


Mission

พันธกิจ
Mission

1. ร่วมมือกับภาครัฐ ในการผลักดันให้ องค์กรเป้าหมาย นำแนวคิดด้านผลิตภาพไปใช้อย่างกว้างขวาง
   To collaborate with the public sector to propel target organizations forward and to introduce productivity concept on a broader scale
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กรกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านการเพิ่มผลิตภาพ
   To equip target organizations with improved competitiveness through development, knowledge transfer and adoption of productivity-oriented attitude
3. สร้าง พัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายผลด้านการเพิ่มผลิตภาพ
   To expand on productivity initiatives with local and global partners
4. สร้างระบบบริหารจัดการภายใน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีจริยธรรม โป่รงใส เป็นธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี
   To develop and promote internal management systems which ensure fair and transparent treatment of positive relationships
5. พัฒนานวัตกรรม การบริการด้านกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
   To consistently produce innovation in the areas of services, processes and products
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
   To improve personnel competency to the level required by established strategies
7. สร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน และความผาสุกแก่บุคลากร
   To ensure career advancement and welfare of all personnel
8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบสังคม Productivity
   To promote a productivity-based work culture

CoreValue-2FAMILY :
การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เอื้ออาทร ผูกพันซึ่งกันและกัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
We work as a united and understanding family towards the same goals.

TRUST :
ความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจต่อบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก ด้วยการยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
We are credible to people inside and outside of our organization because we abide by strict set of moral and ethical principles.

PROFESSIONAL :
การปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ เต็มความสามารถ
We execute our work professionally and capably.

INNOVATION :
การใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
We never cease to learn, create and evolve.