Slider
VISION
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเติบโต
เข้มแข็ง ยั่งยืน
ด้วย
ผลิตภาพ
Play
VISION
Slider
MISSION
พันธกิจ
MISSION
สร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อพัฒนากระบวนการ
และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

1

สร้างและพัฒนาความรู้เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพระดับองค์กร และระดับประเทศ

2

เป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ด้านผลิตภาพ

3

สร้างตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ (Productivity Measurement) เพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา และจัดทำแผนของหน่วยงานรัฐหรือองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศ

4

สร้างองค์กรต้นแบบด้านการเพิ่มผลิตภาพ

5

สร้างเสริมสนับสนุนเครือข่าย และพันธมิตร เพื่อพัฒนาและขยายผล ด้านการเพิ่มผลิตภาพ

6

ยกระดับความรู้ และทักษะด้านการเพิ่มผลิตภาพ ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรเพื่อให้องค์กรเติบโต และแข่งขันได้ในระดับสากล

7

พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ) ของสถาบันและบุคลากรให้สามารถชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

8

สถาบันมีความมั่นคง ยั่งยืนด้วยรายได้และระบบงาน ที่เป็นมาตรฐานสากล

9

Slider
Core Values
ค่านิยม
F
FAMILY

มีความปรารถนาดี
ต่อเพื่อนร่วมงาน
สร้างความสำเร็จร่วมกัน

T
TRUST

มีความน่าเชื่อถือ
ด้วยจริยธรรม
และจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพ

P
PROFESSIONAL

มีการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

I
INNOVATION

ใฝ่รู้ สร้างสรรค์
ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง

Slider
QUALITY POLICY
นโยบายคุณภาพ
มุ่งเน้นนวัตกรรมและคุณภาพ
เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
Slider