ร่วมงานกับสถาบัน
Slider

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : recruit@ftpi.or.th

Slider
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ทำการตลาดโครงการขนาดใหญ่ 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหา และสามารถคิดในเชิงระบบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาดเชิงกลยุทธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจเรื่องการวิจัยทางการตลาด การสำรวจ ประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่สำรวจ
 • มีความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาด
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ:จัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  และดำเนินการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์สถาบัน   ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ทั้งที่ดำเนินการเอง และ/หรือ ร่วมมือกับพันธมิตร และนำไปปฏิบัติ (Implementation) ให้บรรลุตามเป้าหมายและติดตามควบคุมคุณภาพบริการ ตลอดจนสื่อสารภาพลักษณ์ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของสถาบัน


วันที่: 22 June 2020 เวลา: 10:58 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำทบทวน ติดตามและบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนงานของฝ่ายและสถาบัน


วันที่: 8 October 2018 เวลา: 08:31 น.