ร่วมงานกับสถาบัน

Hr Bandผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119 และส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail: recruit@ftpi.or.th 

» ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านวิทยากร หรือ เป็นที่ปรึกษา 7 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้าโครงการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Foresight management , Scenario Planning , Strategic Planning, Business Planning, Business Framework, Balanced Scorecard หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการวางแผนกลยุทธ์  การวางแผนธุรกิจ, Balance Scorecard , Foresight management , Scenario Planning ,Business Excellence Framework เช่น TQA, PMQA, SEPA, EdPex เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการโครงการ


วันที่: 13 November 2018 เวลา: 10:18 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
• มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ออกแบบงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำทบทวน ติดตามและบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนงานของฝ่ายและสถาบัน


วันที่: 22 October 2018 เวลา: 09:46 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
• มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ร่วมกำหนดแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถาบันและภาครัฐ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบโครงการวิจัยตามความต้องการของลูกค้าและภารกิจของสถาบัน ประมวลและวิเคราะห์ผลทางสถิติที่มีความซับซ้อน จัดทำรายงานนำเสนอผลจากโครงการวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


วันที่: 8 October 2018 เวลา: 08:31 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขี้นไปในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web Application สำหรับธุรกิจ
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรม ด้วยภาษาและเครื่องมือต่าง ๆ เช่นPHP, JAVA และระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server, MYSQL เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การใช้ WordPress ในการพัฒนา Web site
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงานด้วย BI Tools
 • สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานให้บริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  พัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน  ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้อง
วันที่: 4 April 2018 เวลา: 15:04 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ การรณรงค์ส่งเสริม การทำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพและการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกระบวนการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอด ทั้งการเขียนและการนำเสนอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทัศนคติที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก (Proactive) อย่างเป็นระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผน ออกแบบและพัฒนาโครงการ กิจกรรม หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสื่อรณรงค์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) วิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสาร การจัดการความรู้ และการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในระดับบุคคลและองค์กรวันที่: 12 January 2017 เวลา: 15:58 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
• ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จบสาขาวิศวอุตสาหการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) , วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี
• มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องการบริหารการผลิต, Productivity Tools
• หากมีประสบการณ์ด้านการวางระบบหรือบริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
• ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และฝึกอบรม (Training) แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร (Product Development)  และบริหารโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย


วันที่: 7 November 2015 เวลา: 15:00 น.