ร่วมงานกับสถาบัน
Slider

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : recruit@ftpi.or.th

Slider
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเขียน งานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือ งาน creative content อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะด้านงานเขียน อาทิ ข่าว บทความ Scriptวิดิโอ อินโฟกราฟิก เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office (Word / Excel / PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Social Media
 • ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการการนำเสนอ (Presentation) และสื่อสาร (Communication) ทั้งในด้านการพูด และการเขียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์และบทความ ในรูปแบบต่างๆตามลักษณะสื่อ ดูแลเนื้อหาข่าวสารบนเว็บไซต์องค์กร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานแถลงข่าว สัมภาษณ์ เป็นผู้ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก
 • สื่อสารให้พนักงานสถาบันได้รับทราบ ข่าวสารขององค์กร และการใช้งาน Corporate Identity ของสถาบันให้ถูกต้อง


วันที่: 26 November 2019 เวลา: 15:21 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านวิทยากร หรือ เป็นที่ปรึกษา 7 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้าโครงการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Foresight management , Scenario Planning , Strategic Planning, Business Planning, Business Framework, Balanced Scorecard หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการวางแผนกลยุทธ์  การวางแผนธุรกิจ, Balance Scorecard , Foresight management , Scenario Planning ,Business Excellence Framework เช่น TQA, PMQA, SEPA, EdPex เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการโครงการ


วันที่: 13 November 2018 เวลา: 10:18 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
• มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ออกแบบงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำทบทวน ติดตามและบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนงานของฝ่ายและสถาบัน


วันที่: 22 October 2018 เวลา: 09:46 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
• ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จบสาขาวิศวอุตสาหการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) , วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี
• มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องการบริหารการผลิต, Productivity Tools
• หากมีประสบการณ์ด้านการวางระบบหรือบริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
• ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และฝึกอบรม (Training) แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร (Product Development)  และบริหารโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย


วันที่: 7 November 2015 เวลา: 15:00 น.