ร่วมงานกับสถาบัน
Slider

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 118, 119
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : recruit@ftpi.or.th

Slider

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ
 • รณรงค์ส่งเสริมขบวนการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization : APO)

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 45-56 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการพลิกฟื้นองค์กร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกเหมาะสมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download ใบสมัครได้ที่ www.ftpi.or.th/md/ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามกำหนดมาที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026 195 500 ต่อ 119 คุณโชติกา หรือ 200 คุณจิตติมา

 
วันที่: 2 August 2020 เวลา: 16:48 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำทบทวน ติดตามและบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนงานของฝ่ายและสถาบัน


วันที่: 8 July 2020 เวลา: 08:31 น.