ประวัติและบทบาทหน้าที่

aboutFTPIสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กรที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ปัจจุบันสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติดำเนินงานมาครบ 24 ปี ด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าที่ว่า “การเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ จะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ผ่านบริการคุณภาพทั้ง 6 ด้าน คือ การให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ  และการผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ

 

 

จุดเริ่มต้นของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรแห่งชาติที่พัฒนาการดำเนินงานมาจาก “ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ (กองทุนพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ) ในปี พ.ศ.2505 โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนาการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ครบเครื่องด้วยบริการคุณภาพ 5 ด้าน

พร้อมก้าวสู่การปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์

1. การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรม

สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และการฝึกอบรมแก่ลูกค้า ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่หลากหลาย ดังนี้

1.1 การให้คำปรึกษาในภาคการผลิต

โดยวิทยากรที่ปรึกษาผู้มีความรู้และความชำนาญในการให้คำปรึกษาแนะนำในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน ดังนี้

การบริหารการผลิต (Production Management) ได้แก่ การวัดระดับผลิตภาพ (Productivity Measurement), การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) การบริหารระบบการบำรุงรักษา(Maintenance Management System) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การบริหารความปลอดภัย (Safety Management) การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน (Supervisor Development) เป็นต้น

การบริหารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Management) ได้แก่ 5ส ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion) เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving) กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle) การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) และ Six Sigma เป็นต้น

1.2 การให้คำปรึกษาในภาคบริการ

โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการ เพิ่มระดับคุณภาพในการให้บริการ และลดต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ เช่น 5ส สำหรับภาคบริการ ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion) เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving) กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) ระบบลีนสำหรับภาคบริการ (Lean for Service) และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) เป็นต้น

1.3 ระบบมาตรฐานสากล

สถาบันมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ในระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมทั้งช่วยปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันจะเข้าไปฝึกอบรมและให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ถูกต้อง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยระบบมาตรฐานสากลที่สถาบันให้บริการ ได้แก่ ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO/TS16949, GMP, HACCP, Green Productivity, OHSAS1800, SA8000, มรท. 8001, Business Continuity Management (BCM), Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นต้น

1.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ในด้านทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิ Competency Models, Job Analysis, Job Description, Job Evaluation, Job Instruction, Job Methods, Job Relations, Performance Management System, Leadership System, Change Management, Supervisor in Competitive Age, Team Building, Training Roadmaps, Training Evaluation และ Train the Trainer Programs, Employee Engagement Survey, Employee Opinion Survey เป็นต้น

1.5 การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร

สถาบันให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยระบบและแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ Strategic Planning and Deployment, Key Performance Indicators (KPIs), Balanced Scorecard, Action Plan, Benchmarking, Knowledge Management (KM), Organizational Self- Assessment, Cross-Functional Alignment, Thailand Quality Award Roadmap, Organizational Assessment, Best Practices, Service Quality และ Service Blueprint เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

สถาบันยังได้จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง Business Excellence Framework” หรือ Q Program เพื่อให้ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กรที่ดี (Value chain & Business Model) ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร (Top 20 Management Tool & Standard) พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยวิธีการเรียนรู้ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีที่เรียนรู้จากกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น

1.6  การศึกษาทางไกลและ e-Training

สถาบันเล็งเห็นความต้องการขององค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และลดต้นทุนทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการด้านการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) และ e-Training เพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการฝึกอบรมในรูปแบบทั่วไป

การศึกษาทางไกล (Distance Learning) เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าห้องเรียน ไม่เสียเวลาทำงาน เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง โดยในรอบปี 2557 สถาบันได้เปิดหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร พื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพสำหรับพนักงาน ทักษะการเป็นหัวหน้างาน แนวทางปฏิบัติเพื่อกำจัดความสูญเสีย และการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม เป็นต้น

e-Training เป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย โดยระบบนี้จะสามารถรายงานข้อมูลการเรียนของพนักงานแต่ละคน การประเมินผลและการออกรายงานผลการเรียนแบบต่างๆ พร้อมทั้งยังมีเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อหลายรูปแบบทั้ง VDO, Animation, Simulation และ Interactive ที่ง่ายต่อการเรียนรู้

1.7  การฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไป (Public Training)

สถาบันได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในด้านต่างๆ โดยในรอบปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ

1) Shaping Strategic and Performance Management กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จุดเริ่มต้นในการจัดรูปร่าง และกำหนดทิศทางขององค์กรอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศ

2) Customer and Service Centric การให้ความสำคัญกับลูกค้าและบริการ จุดศูนย์กลางของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย

3) People Management Essentials การนำและบริหารคน ศาสตร์และศิลป์อันเป็นจุดเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการบริหารให้ได้ทั้งงานและได้ใจคน อีกทั้งเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน

4) Self Development for Professional การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จุดร่วมระหว่างด้าน Soft Skill และ ด้าน Functional Skill เพื่อเสริมศักยภาพของตนสู่ความเป็นมืออาชีพ

5) Productivity and Quality Improvement Tools เครื่องมือและระบบคุณภาพ จุดสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพ รักษามาตรฐาน ลดต้นทุนในกระบวนการทำงานและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตภาพ

6) Learning from Good Practices เยี่ยมชมหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

2. การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองค์กร

สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใน ระดับมหภาค มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลที่แสดงสถานะการเพิ่มผลิตภาพของทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการเพิ่มผลิตภาพของประเทศ

นอกจากนี้ ในระดับองค์กร สถาบันยังให้บริการงานวิจัยสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อาทิ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศ หรือปัจจัยในการสร้างความผูกพันของพนักงาน เป็นต้น และมีการจัดตั้งหน่วยงาน BEST Center ที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับกระบวนการ Benchmarking เช่น การให้บริการฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำ Benchmarking การให้บริการข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในภาพรวมขององค์กรและในระดับกระบวนการเพื่อการเปรียบเทียบ รวมถึงค้นหาโอกาสในการปรับปรุงผลิตภาพจากตัวชี้วัดทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ ตัวชี้วัดมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดการจัดสรรมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ และตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไร ซึ่งมีทั้งข้อมูลภายในประเทศและข้อมูลขององค์กรในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

3. การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

อีกหนึ่งภารกิจของสถาบันคือ การกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในเรื่องผลิตภาพให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากบริการ Smart Services ซึ่งประกอบด้วย

Smart Projects โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร กิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย การให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องแนวคิดและเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพพื้นฐาน การสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงตนเองและงาน รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการรณรงค์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร

Smart Programs หลักสูตรฝึกอบรมด้านการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวก เสริมแนวคิดและทักษะการจัดการทั้งระดับบุคคล และระดับทีม เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนางาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

Smart Activities กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่มุ่งสอดแทรกแนวคิดและเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ การทำงานเป็นทีม ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มมุมมองธุรกิจ คุณภาพ และลูกค้า ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมค่าย กิจกรรมเปิดตัว-นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพ ที่มีการออกแบบให้สอดรับกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

Smart Media สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่องแนวคิดและเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ฯลฯ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น E-book ซีดีรอม DVD โปสเตอร์ คู่มือ แผ่นพับ และ Business Games เป็นต้น

4. การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

สถาบันได้จัดทำสื่อวิชาการด้านการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ วารสาร หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ และวีซีดี เพื่อกระจายความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพให้เข้าถึงภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง โดยสื่อวิชาการแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการทั่วไป การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพ เครื่องมือในการบริหารจัดการ มาตรฐานในการบริหารจัดการ และการจัดการทรัพยากรบุคคล

5. การผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) ซึ่งมีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 20 ประเทศ โดยมีส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานในแต่ละปีขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย โครงการความร่วมมือสำคัญๆ ได้แก่

1)   การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และอื่นๆ

2)   การเผยแพร่ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ผ่านการจัดสรรทุนอบรม สัมมนา การประชุม และการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ

3)   การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก

4)   กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายของ APO

 

ผลิตภาพ

ผลิตภาพ หรือ Productivity เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากรรอบๆ ตัวอย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวคิด Productivity เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สามารถปรับใช้ได้โดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่การพัฒนาในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ซึ่งจะขยายผลไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน และความก้าวหน้าของประเทศชาติโดยรวม

“เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้”