การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงได้ริเริ่มนำหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้โดยครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแล (Governance System) และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร และความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

 

CG-Structure-2557

 

ความรับผิดชอบ หมายถึง สถาบันต้องเอาใจใส่ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม โดยยอมรับการตรวจสอบและพร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบอย่างกล้าหาญ
 
คุณธรรม หมายถึง สถาบันจะยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน ประกอบอาชีพอย่างสุจริต
 
การมีส่วนร่วม หมายถึง สถาบันจะให้โอกาสบุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ในรูปคณะกรรมการ
 
ความคุ้มค่า หมายถึง สถาบันจะบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
.
ความโปร่งใส หมายถึง สถาบันมุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์และเปิดเผย มีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้
.
นิติธรรม หมายถึง สถาบันจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยคำนึงถึง สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สถาบันได้กำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากร     ในการไม่เสนอ ไม่รับ หรือการให้ผลประโยชน์ที่อาจทำให้ตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม เพื่อโน้มน้าว ชักจูง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดเลือกหรือในการดำเนินตามสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป