Human Centered Productivity Program 2018 เพื่อเพิ่มทักษะในการยกระดับ “ผลิตภาพ” ด้วยการมีส่วนร่วมจากพนักงานในองค์กร