วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
November 2017
16-17 พ.ย., 7-8 ธ.ค.
PM-01 : Transforming HR- Becoming a Strategic Partner through HR Scorecard (HR Scorecard สำหรับ Strategic HR)
15,000 16,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
PI-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0) Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
IM-08 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-12 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-26 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
IS-04 : How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001-2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
CM-05 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
PM-16 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-30
IS-02 : ISO 9001-2015 Internal Quality Audits (การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ) New
10,500 12,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
PM-04 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
IS-06 : ISO 14001-2015 Internal Audit (การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30/11-1/12
PM-23 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
December 2017
6
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
PM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
SM-12 : Roadmap to Sustainability Excellence (การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
PM-21 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-15 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
SM-08 : KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PM-05 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ) New
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PM-20 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PI-05 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PM-24 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15 ธ.ค. 60, 18 ม.ค., 1 ก.พ.61
IDEA Generation & Value Creation Program: เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
19
Site Visit DTAC ฟาร์มแม่นยำ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร
3,900 4,500
โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม
January 2018
25-26 มกราคม , 8-9 และ 22-23 กุมภาพันธ์
รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6
23,000 25,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
February 2018
21-23 ก.พ. , 22 มี.ค.
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455
โทรสาร 02-619-8098
(คุณศิริชัย คุณรัตน์พิไล คุณนิรันดร์ คุณเอราวรรณ คุณปาณนาถ คุณพนิตนาฎ และคุณธนศักดิ์)
e-mail: training@ftpi.or.th