ไฟล์งานสัมมนาที่ผ่านมา

Presentation File Event EventDate
Smart Service Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
* สามารถ Download File ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 วัน