ไฟล์งานสัมมนาที่ผ่านมา

Presentation File Event EventDate
การปรับสภาพแวดล้อมการทำงานกับ Aging Workforce: ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป HR Challenges: Preparing for Aging Workforce วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
Preparing For Aging Workforce HR Challenges: Preparing for Aging Workforce วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
Big Data for Future Organization Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย “Big Data” วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
Driving Organization through Investment in People (PTT PM) Academy Insights สร้างคนอย่างไรให้ถูกใจองค์กร วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
Big Data In Action Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย “Big Data” วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทริเวอร์ กรุ๊ป) รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
Mitr Phol Development Institute Engaging Employees to Drive Global Business Academy Insights สร้างคนอย่างไรให้ถูกใจองค์กร ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
Digital HR - HO Transform HR for Digitalization 30 มิถุนายน 2560
การบริหารจัดการและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล Ignite the Spirit of Sustainable Development 1 มิถุนายน 2560
การแสดงความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนและการสร้างความน่าเชื่อถือของผลดำเนินการ (From Local to Global) Ignite the Spirit of Sustainable Development 1 มิถุนายน 2560
เทคนิคการร้อยใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุกในการบรรลุเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์ไปสู่ความยั่งยืน Ignite the Spirit of Sustainable Development 1 มิถุนายน 2560
HCI's Awards Journey :“Nurturing Students for a New Global Age” Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์
25 พ.ค. 60
“Learning for the Future” Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์
25 พ.ค. 60
เพิ่มสมรรถนะองค์กรด้วย Model Plant: โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าต้นแบบ Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์
24 พ.ค. 60
Business Concerns In Moving Towards Thailand 4.0 Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์
24 พ.ค. 60
การจัดการ Organization Core Competency เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรปี 2020 Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
25 พ.ค. 60
นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนด้วย PTTGC Leadership System Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
25 พ.ค. 60
การจัดการความท้าทายขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
24 พ.ค. 60
หัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง FTPI” Implementing Smart Factory of Industry 4.0: Strategic Initiatives and Inspired Case Studies 7 มีนาคม 2560
หัวข้อ “Implementing Industry 4.0 and Success Stories” Implementing Smart Factory of Industry 4.0: Strategic Initiatives and Inspired Case Studies 7 มีนาคม 2560
S&P DNA: ยุทธศาสตร์สร้างขุมกำลังเพื่อองค์กรยั่งยืน Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน 1 February 2017
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานการบินไทย ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมการบิน ในระดับWorld Class Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน 1 February 2017
PIM ต้นแบบยุทธศาสตร์ Corporate University Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน 1 February 2017
PTT PLLI หัวใจการเรียนรู้ของ ปตท. Winning Academy สร้างพลังคน เสริมพลังองค์กรสู่ความยั่งยืน 1 February 2017
หัวข้อ เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Promotion Techniques) หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader รุ่น 7
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559
หัวข้อ รู้จักเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพในภาพรวมและความเชื่อมโยง หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader รุ่น 7
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559
หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader รุ่น 7
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559
หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator Roles and Responsibility) หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader รุ่น 7

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559
1 2 3 5