บริการสัมมนา

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
August 2017
23
Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย “Big Data”
โรงแรมปริ๊นพาเลซ
25
Site Visit : การศึกษาดูงานเส้นทางนวัตกรรมกับความยั่งยืนSCG
3,200 3,500
SCG Open Innovation Center
29-30 สิงหาคม ,4-5 ,11-12 กันยายน
รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 5
26,000 28,000