โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพ

productivity

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตรการอบรม
Human Centered Productivity Program 2017
เพื่อเพิ่มทักษะในการยกระดับ “ผลิตภาพ” ด้วยการมีส่วนร่วมจากพนักงานในองค์กร

 

Self & Staff Development
Consult
In-house
Public
Activity
Productivity Mindset  
จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ
สร้างแนวคิด และปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดผลิตภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และชีวิตประจำวัน ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
 
   
Personal Productivity  
การเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านแนวคิด วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ  ตามแนวทาง Self AIMS
 
 
Positive Thinking
คิดบวก ชีวิตบวก
สร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 
 
Back to Basics: Boost Up Productivity Practitioner New
เสริมประสิทธิภาพที่รากฐาน สร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืน
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการข้อมูล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Smart People Smart Work (Activity Based Learning)
เก่งคน เก่งงาน (รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ สร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Team Development
KM Facilitator for Productivity Improvement (PF+KM) New
นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
แนวทางการวางระบบการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านการพัฒนาทีมงานตามแนวทาง PF
 
Team Productivity
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม                    
สร้างและบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงาน ตามแนวทาง Team AIMS
 
 
Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF)
เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
แนวทางการสร้างทีมงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงาน Productivity เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ด้วยแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการ PDCA
QCC Facilitator
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
แนวทางการสร้างทีมงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและบริหารจัดการกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพหรือ QCC สามารถเป็นพี่เลี้ยง ผลักดันการดำเนินงานและวัดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
Productivity Promotion Techniques
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
ความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้และออกแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Workshop on Media Production for Productivity Promotion New
การผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมผลิตภาพในองค์กร
เทคนิคการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 
 
 
Supervisory Development
*4 Steps to be a GREAT Supervisor
4 ขั้นตอน สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ตามแนวทาง TWI
การพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดีตามแนวทาง Training within Industry (TWI)
 
**Efficiency Manpower Audit for Productivity Enhancement Program (MA) New
การประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตภาพองค์กร
แนวทางสร้างทีมผู้ประเมินอัตรากำลังภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทางการบริหารจัดการคนและองค์กรแบบ Right Size, Right Time, Right Skills
 
9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success
๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
9 อุปนิสัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้ความรู้นำทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ: *หลักสูตร 1 วัน/5วัน/ 8วัน   **สถาบันมีให้บริการ MA Audit Service

หลักสูตร
จำนวนวัน
รุ่น
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Non-Mem
Member
2
2
24-25
21-22 7-8
8,000
7,000
2 วัน 1 คืน
2
2-3
21-22 23-24
12,000
10,000
2
1
7-8
8,000
7,000
4
2
20-23
7-10
15,000
14,000
2
2
14-15
4-5 6-7
7,000
6,000
1
2
25
14
5
3,500
3,000
1
2
26
15
6
4,000
3,500
8
2
6-7,20-21 6-7,20-21 3-4, 10-11, 24-25 5-6
23,000
21,000
2
1
13-14
1-2
8,000
7,000
2
1
13-14
14-15 6-7
8,000
7,000
**ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
**สถาบัน จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
**ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนฝีมือแรงงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร : 02-619-8096
Email: Promotion@ftpi.or.th 
http://www.ftpi.or.th/services/training/human-centered-productivity
หลักสูตร จำนวนวัน คน/รุ่น ขนาดไฟล์
4 Step to be a GREAT Supervisor -4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI 8 30-35 260.1 KB
4 Steps To Be A GREAT Supervisor 5 วัน 5 30-35 255.5 KB
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ถูกจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง 3 20-25 489.6 KB
QCC Facilitator 2 30-35 194.7 KB
Smart People Smart Work(2 วัน 1 คืน) 2 วัน 1 คืน 60-70 188.3 KB
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(1 วัน)_rev0 1 30 176.9 KB
การเพิ่มผลผลิตตนเอง(1 วัน)_rev0 1 30 192.3 KB
การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (1 วัน) 1 30-60 296.6 KB
ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม(1 วัน)_rev1 1 30 179.3 KB
คิดบวก ชีวิตบวก-Positive Thinking(1 วัน)_rev0 1 20-25 176.2 KB
จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต(0.5 วัน) 0.5 40 332.3 KB
หลักสูตร Back To Basics Boost Up Productivity Practitioner 2 30-35 98.7 KB
หลักสูตร ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 30-35 127.8 KB
เทคนิคการส่งเสิรมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (1วัน) 1 30 188.7 KB

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กิตติมา ถาวรชีพ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 426 
แฟกซ์ : 02-619-8070, 02-619-8096
mailto: kittima@ftpi.or.th

กรอกใบสมัคร In-house

 

2015-03-05_18-42-14