/ Events
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
January 2017
1/1-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001)
Web-based Learning
April 2017
1/4-30/11
17-IN-06-GE-DLN-A-02 : Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Basic)
Web-based Learning
May 2017
1/5-30/10
16-IN-06-GE-TRC-A-6 : Self-learning e-Course on Marketing Strategy and Product Branding for SMEs
Web-based Learning
June 2017
1/6-31/10
15-AG-23-GE-TRC-A-02 : Self-learning e-Course on Controlled-environment Agriculture
Web-based Learning
9/6-8/11
16-AG-23-GE-TRC-A-04 : Self-learning e-Course on Food Safety Management
Web-based Learning
July 2017
1/7-1/12
17-IN-06-GE-DLN-A-03 : Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Advanced)
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-04 : Self-learning e-Course on Applying Green Productivity Based on ISO14001 Standards
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-05 : Self-learning e-Course on Material Flow Cost Accounting (ISO14051)
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-06 : Self-learning e-Course on Climate Change Impacts and Adaptation (Basic)
Web-based Learning
3/7-2/12
16-AG-23-GE-TRC-A-03 : Self-learning e-Course on Agritourism Business Development
Web-based Learning
August 2017
3-4 สิงหาคม, 6-7 กันยายน, 4-5 ตุลาคม
โปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน รุ่น 12 Integrated Management System for Sustainability Program
27,900 29,900
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
September 2017
11/9-10/2
17-AG-23-GE-TRC-A-04 : Self-learning e-Course on Rural Entrepreneurship Development
Web-based Learning
11-22
17-IN-33-GE-TRC-A : Training Course on Management Consultancy on Green Productivity Focusing on SMEs
Taipei, Republic of China
12-13, 25-27 กันยายน
Executive Strategic Management Program
25,000 27,000
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
19-21
16-IN-22-GE-CON-A : International Conference on Material Flow Cost Accounting
Tehran, IR Iran
19-21
Creative built Innovative Organization รุ่น 4
11,000 12,000
20-21
PM-21 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
SV-04 Site Visit : Innovation การสร้างนวัตกรรมองค์กร
3,900 4,500
20-21
Productive Supervisor รุ่น 8
5,500 5,800
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
21-22
Smart People Smart Work : เสริมแกร่งนักส่งเสริมผลิตภาพ สร้างองค์กรยั่งยืน
10,000 12,000
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
21-22
Transforming Organization towards Industry 4.0
6,500 7,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
Powerful Partnership สร้างธุรกิจโตด้วยองค์กรพันธมิตร
3,700 4,000
อมารี วอเตอร์เกท
25-29
16-AG-08-GE-TRC-B : Training Course on Sustainability Assessment of Agribusiness Enterprises
Vientiane, Lao PDR
25-29
17-IN-10-GE-WSP-A : Workshop on Corporate Sustainability Management for SMEs
Taipei, Republic of China
25-29
17-AG-02-GE-WSP-B : Workshop on Advanced Farm Mechanization: Crop Sector
Hyderabad, India
27
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการ LEAN Thai Summit Automotive: Path to Industry4.0 through Lean Expertise
3,200 3,500
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
27
PM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PM-28 : Stress Management for Better Work /Life Balance(การบริหารความเครียดเพื่อสมดุลชีวิตและงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PI-21 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-29
PI-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-29
PI-24 : Total Productive Maintenance- TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
IM-04 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-29 ก.ย.,4,31 ต.ค.
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
29
IS-03 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001-2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001-2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
HR Challenges: Preparing for Aging Workforce บทบาท HR กับการรับมือแรงงานวัยกลางคน
3,500 4,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
October 2017
2-6
17-IN-11-GE-WSP-B : Workshop on Innovative Leadership and Talent Management for Public-sector Productivity
Colombo, Sri Lanka
3-6
17-AG-01-GE-DLN-B : e-Learning Course on ICT-based Services for Agricultural Extension
Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
4-6
PM-31 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
13,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4
IS-07 : Potential Failure Mode and Affect Analysis – FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4
SV-05 Site Visit : Smart Factory
3,900 4,500
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
5-6
PI-14 : Continuous 5S for Practices (การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง ) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-6
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,000 5,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
Productivity Promotion Techniques: เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
3,000 3,500
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
6
Workshop on Media Production for Productivity Promotion: การผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมผลิตภาพในองค์กร
3,500 4,000
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
7-11
17-IN-44-GE-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission on SME Development
Tehran, IR Iran
9-14
17-AG-11-GE-SMN-A : Study Mission to a Nonmember Country on Enhancing Access for Agrifood Products
Munich and Cologne, Germany
10-12
17-IN-50-GE-CON-A : International Conference on Public-sector Productivity
Manila, Philippines
10-14
16-AG-40-GE-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission on Innovations in Value-added Agriculture
Tokyo, Japan
10
CM-04 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PI-03 : Business Process Improvement for Service Sector (การปรับปรุงกระบวนการสำหรับภาคบริการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PI-19 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
SM-13 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
PM-06 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้ )
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
How Korea Drives Industry 4.0: a Step-by-Step Implementation to Success
3,800 4,200
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
17
SM-04 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
CM-06 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PM-07 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PM-03 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) New
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-17 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19-20
IS-05 : ISO 14001-2015 Requirement (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001- 2015) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
PI-08 : Production Management (กลยุทธ์บริหารการผลิต)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25
PI-02 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28/10-1/11
17-AG-25-GE-TRC-B : Training Course on Planning and Management of Community-based Rural Tourism Projects
Tehran, IR Iran
30/10-3/11
17-IN-13-GE-WSP-B : Workshop on Total Productive Maintenance Applications in SMEs
Taipei, Republic of China
31
PM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
31
IM-01 : Industry 4.0 Transformation – The Future Revolution of Productivity and Competitiveness (เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพอนาคต) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
31
IM-06 : Innovation Management from Learning Intelligence System (ยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
November 2017
1-2
Efficiency Manpower Audit for Productivity Enhancement Program: การประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตภาพองค์กร
7,000 8,000
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
2-3
PI-11 : Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-10
17-IN-29-GE-WSP-A : Workshop on Corporate Social Responsibility in SMEs
Colombo, Sri Lanka
6-9
17-AG-04-GE-CON-A : Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming
Nakhon Ratchasima
6-10
17-IN-71-GE-WSP-A : Workshop on Performance Management for the Public Sector
Manila, Philippines
7
CM-03 : Voice of Customer- VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7
PM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7
PM-18 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
Back to Basics : Boost up Productivity Practitioner : เสริมผลิตภาพที่รากฐาน สร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืน
7,000 8,000
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
8-9
SM-07 : Balanced Scorecard เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8-9
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8-9
PM-14 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PM-25 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PM-29 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness- OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-17
17-IN-27-GE-WSP-A : Workshop on Global Market Access Focusing on the Retail Industry
Phnom Penh, Cambodia
14-15
PM-15 : Job Relations- Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-06 : Holistic Management (การบริหารแบบองค์รวม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PM-22 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PI-01 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15-16
PI-09 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15-16
IS-01 : ISO 9001-2015 REQUIREMENT (ข้อกาหนด ISO 9001-2015) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17 พ.ย., 7-8 ธ.ค.
PM-01 : Transforming HR- Becoming a Strategic Partner through HR Scorecard (HR Scorecard สำหรับ Strategic HR)
15,000 16,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-24
17-AG-31-GE-TRC-B : Training Course on Food Safety Management Systems: Basic Course for SMEs in the Food Industry
Nadi, Fiji
21
SM-01 : Advance Strategic Planning – ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21
SM-11 : Strategic Business Sustainability by Social Responsibility (กลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม)Revised
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21
PM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
PM-04 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
PI-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0) Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
IM-08 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
23-24
Smart People Smart Work : เสริมแกร่งนักส่งเสริมผลิตภาพ สร้างองค์กรยั่งยืน
10,000 12,000
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
24
PM-12 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-26 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
IS-04 : How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001-2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-29
17-IN-51-GE-TRC-A : Training Course on Labor-Management Relations in SMEs
Tehran, IR Iran
28
CM-05 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
PM-16 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-30
IS-02 : ISO 9001-2015 Internal Quality Audits (การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ) New
10,500 12,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-30
ยกระดับองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 9
29-30
PM-23 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
IS-06 : ISO 14001-2015 Internal Audit (การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
December 2017
6
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
PM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ : QCC Facilitator
6,000 7,000
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
6-7
๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
7,000 8,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
7-8
SM-12 : Roadmap to Sustainability Excellence (การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
PM-21 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-15
17-AG-32-GE-WSP-B : Workshop on Cold Chain and Logistics Management for Agrifood Products
Nadi, Fiji
13
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-15 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
Productive Supervisor รุ่น 9
5,500 5,800
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
14-15
SM-08 : KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PM-05 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ) New
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PM-20 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PI-05 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15/12-14/5
17-AG-23-GE-TRC-A-02 : Self-learning e-Course on Agribusiness Management (Advanced)
Web-based Learning
15
PM-24 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-22
17-IN-20-GE-TRC-B : Training of Trainers on Lean Manufacturing for SMEs
Islamabad, Pakistan
January 2018
7-10
17-IN-24-GE-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on ICT Innovation in the Service Sector
Dhaka, Bangladesh
15-18
17-IN-09-GE-DLN-A : e-Learning Course on Management Innovation in SMEs
Web-based Learning
March 2018
5-8
17-AG-29-GE-CON-B : Forum on Strengthening Food Safety Standards
Colombo, Sri Lanka


LOGIN

SERVICES

ABOUT