/ Events
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
January 2017
1/1-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001)
Web-based Learning
April 2017
1/4-30/11
17-IN-06-GE-DLN-A-02 : Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Basic)
Web-based Learning
July 2017
1/7-1/12
17-IN-06-GE-DLN-A-03 : Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Advanced)
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-04 : Self-learning e-Course on Applying Green Productivity Based on ISO14001 Standards
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-05 : Self-learning e-Course on Material Flow Cost Accounting (ISO14051)
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-06 : Self-learning e-Course on Climate Change Impacts and Adaptation (Basic)
Web-based Learning
3/7-2/12
16-AG-23-GE-TRC-A-03 : Self-learning e-Course on Agritourism Business Development
Web-based Learning
September 2017
11/9-10/2
17-AG-23-GE-TRC-A-04 : Self-learning e-Course on Rural Entrepreneurship Development
Web-based Learning
November 2017
16-17 พ.ย., 7-8 ธ.ค.
PM-01 : Transforming HR- Becoming a Strategic Partner through HR Scorecard (HR Scorecard สำหรับ Strategic HR)
15,000 16,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-24
17-AG-31-GE-TRC-B : Training Course on Food Safety Management Systems: Basic Course for SMEs in the Food Industry
Nadi, Fiji
22-23
PI-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0) Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
IM-08 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
23-24
Smart People Smart Work : เสริมแกร่งนักส่งเสริมผลิตภาพ สร้างองค์กรยั่งยืน
10,000 12,000
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
24
PM-12 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-26 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
IS-04 : How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001-2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-29
17-IN-51-GE-TRC-A : Training Course on Labor-Management Relations in SMEs
Tehran, IR Iran
28
CM-05 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
PM-16 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-30
IS-02 : ISO 9001-2015 Internal Quality Audits (การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ) New
10,500 12,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
PM-04 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
IS-06 : ISO 14001-2015 Internal Audit (การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29/11-15/8
โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0
5,000
โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก
30/11-1/12
PM-23 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
December 2017
6
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
PM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
SM-12 : Roadmap to Sustainability Excellence (การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
PM-21 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-15
17-AG-32-GE-WSP-B : Workshop on Cold Chain and Logistics Management for Agrifood Products
Nadi, Fiji
13
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-15 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 9
5,500 5,800
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
14-15
SM-08 : KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PM-05 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ) New
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PM-20 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14-15
PI-05 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15/12-14/5
17-AG-23-GE-TRC-A-02 : Self-learning e-Course on Agribusiness Management (Advanced)
Web-based Learning
15
PM-24 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15 ธ.ค. 60, 18 ม.ค., 1 ก.พ.61
IDEA Generation & Value Creation Program: เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
15
Let’s ask the EXPERTS : Leadership for Cultural Change พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
3,200 3,500
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
18-22
17-IN-20-GE-TRC-B : Training of Trainers on Lean Manufacturing for SMEs
Islamabad, Pakistan
18-21
Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF) เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
14,000 15,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
Site Visit DTAC ฟาร์มแม่นยำ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ต้นแบบ Smart Farmer ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำเกษตร
3,900 4,500
โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม
20
TQA Journey : Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2,000 2,200
อมารี วอเตอร์เกท
21-22
พัฒนาองค์กรอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
1,200 1,500
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
January 2018
7-10
17-IN-24-GE-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on ICT Innovation in the Service Sector
Dhaka, Bangladesh
15-18
17-IN-09-GE-DLN-A : e-Learning Course on Management Innovation in SMEs
Web-based Learning
24-26
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement: เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง
14,500 15,500
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
25-26 มกราคม , 8-9 และ 22-23 กุมภาพันธ์
รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6
23,000 25,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
February 2018
5-7
17-RP-37-SPP-CON-B : Forum on Women’s Labor Force Participation and Productivity Enhancement
Tokyo, Japan
20-22
ยกระดับองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 9
15,000 17,000
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
21-23 ก.พ. , 22 มี.ค.
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
March 2018
5-8
17-AG-29-GE-CON-B : Forum on Strengthening Food Safety Standards
Colombo, Sri Lanka
6-9
17-IN-83-SPP-OSM-A : Study Mission on Productivity Enhancement through Applications of Industry 4.0 in Japan
Tokyo, Japan


LOGIN

SERVICES

ABOUT