/ Events
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events

Events List Navigation

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
January 2017
1/1-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-01 : Self-learning e-Course on the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001)
Web-based Learning
July 2017
1/7-24/12
17-IN-06-GE-DLN-A-04 : Self-learning e-Course on Applying Green Productivity Based on ISO14001 Standards
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-05 : Self-learning e-Course on Material Flow Cost Accounting (ISO14051)
Web-based Learning
1/7-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-06 : Self-learning e-Course on Climate Change Impacts and Adaptation (Basic)
Web-based Learning
November 2017
29/11-15/8
โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0
5,000
โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก
January 2018
1/1-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-10 : Self-learning e-Course on Sustainable, Resilience Supply Chain and Integration into Global Value Chain
Web-based Learning
February 2018
20/2-19/11
โครงการขับเคลื่อนผลิตภาพภายในองค์กรด้วยทีมนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ Sustaining the Organizational Productivity Movement through Productivity Facilitators
March 2018
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live
April 2018
3/4-26/10
Process Innovation by Six Sigma – Black Belt Project รุ่น 4
75,000 80,000
May 2018
1/5-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-07 : Self-learning e-Course on Smart Manufacturing: Basic
Web-based Learning
1/5-31/12
17-IN-06-GE-DLN-A-09 : Self-learning e-Course on the Energy Management System Auditors’ Course
Web-based Learning
June 2018
25-29
18-IN-56-GE-WSP-A : Workshop on Readiness for Industry 4.0: Assessment and Steps for Manufacturers
Taipei, Republic of China
25-29
18-AG-49-GE-WSP-B : Workshop on Digital Agribusiness
Ulaanbaatar, Mongolia
26
PM-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PM-11 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
PI-05 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-29
Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
14,000 15,000
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
27
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
27-28 มิ.ย. , 3-4 ก.ค.
Middle Management Program Makes a Great Leader รุ่น 5
22,500 24,500
28
CM-07 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
PI-24 : Potential Failure Mode and Affect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30/6-4/7
18-AG-19-GE-TRC-B : Training of Trainers on Strengthening the Participation of Producers’ Associations and Farmers’ Cooperatives in Value Chains
Tehran, IR Iran
July 2018
2-4
18-IN-50-GE-CON-A : International Forum on Public-sector Productivity
Colombo, Sri Lanka
3
Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,600 7,900
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
4
Learning and Sharing with Winner Organizations : เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5,000 5,500
4-6
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง
14,500 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5-6
หลักสูตร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด
9-13
18-IN-20-GE-TRC-A : Training of Trainers in Lean Manufacturing Systems
Selangor, Malaysia
10
CM-05 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-11
SM-08 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-11
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11-12
การออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างมีคุณค่า DESIGN VALUABLE SOLUTION: An alternative complex problem solving
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11-12
SM-12 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11-13
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
12
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน )
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13
PI-21 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13
PI-27 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16-17 ,24-25
Thriving in Forces of change : การเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคต
14,500 15,500
16
Thriving in Forces of change : Future Skills Development and Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
SM-06 : Discover the Corporate Core Competency for Sustain the Business : ค้นหาความสามารถหลักขององค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ Revised
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
PM-08 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
Thriving in Forces of change : Big Data Analytics , IoT และ Application ที่เกี่ยวข้อง
3,900 4,200
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
18-20
18-IN-90-GE-CON-A : Top Management Forum on Knowledge Management and Innovation for SMEs
Nadi, Fiji
18
PI-22 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18-19
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
19
PM-05 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-13 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-27
18-IN-51-GE-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Labor-Management Relations
Jakarta, Indonesia
23/7-3/8
18-IN-34-GE-TRC-A : Training of Trainers and Consultants in Green Productivity (Certified GP Specialist)
Taipei, Republic of China
23-27
18-AG-03-GE-WSP-B : Workshop on Innovative Technologies for Increasing Agricultural Water Productivity
Colombo, Sri Lanka
23-24
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
24-25
SM-14 : Strategic Quality Management for Business Sustainability (กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PM-09 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24
Thriving in Forces of change : Autonomous Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ
3,900 4,200
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
25
Thriving in Forces of change : Cyber Security, The Cloud, Smart Project Management Program
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PM-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PI-26 : Self Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28/7-1/8
18-RP-23-GE-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission on Human Capital Development for the Future
Tehran, IR Iran
August 2018
2-3,10,30 สิงหาคม 2561
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2-3,16-17 ส.ค.
จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
16,000 17,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2-3,10,30
เพิ่มผลิตภาพองค์กรด้วย Digital & Technology
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2-3
Learning Camp: Empowering Leadership for Smart Supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
6-10
18-IN-54-GE-WSP-A : Workshop on APO Public-sector Leadership
Manila, Philippines
7-10
18-RP-10-GE-WSP-B : Workshop on Science, Technology, and Innovation Policies and Productivity Enhancement
Hanoi, Vietnam
7-10
18-AG-40-GE-CON-A : 3rd International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Novel Industry Techniques, Market Trends, and International Cooperation
Taipei, Republic of China
8
SM-11 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8
PI-18 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8-9
IM-03 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8-9
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
9
CM-04 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
PM-14 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
การส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมในองค์กรภาคบริการ โดย ทีมงานพัฒนาคุณภาพ
2,000 2,500
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-15
18-IN-31-GE-WSP-A : Workshop on Development of Productivity Champions
Tehran, IR Iran
14-17
18-RP-11-GE-CON-B : Forum on the Impact of Education Policies on National Productivity Growth
Manila, Philippines
15-16
PI-25 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-16
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-17
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
16
PM-04 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
SM-04 : การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management) New
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
PM-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-31
18-IN-30-GE-TRC-A : Certified Productivity Practitioners’ Course
Tagaytay City, Philippines
20-24
18-IN-73-GE-WSP-A : Workshop on Smart Industrial Applications in SMEs
Taipei, Republic of China
21-22
PM-15 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21-22
PI-10 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21-22
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้ )
6,000 6,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
CM-06 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-24
PM-17 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า) New
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
Learning and Sharing with Winner Organizations : ธนาคารออมสิน
5,000 5,500
24
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการ LEAN Thai Summit Automotive: Path to Industry 4.0 through Lean Expertise
3,200 3,500
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
28-31
18-RP-18-GE-WSP-B : Workshop on Developing Strategies for Enhancing Global Competitiveness and Productivity Growth
Taipei, Republic of China
28
PI-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28-29
PI-06 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28-30
PM-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
29
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PM-16 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PI-16 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
September 2018
1-5
18-RP-40-GE-CON-B : Forum on Strengthening Accelerator Centers to Support Startups
Tehran, IR Iran
3-7
18-IN-80-GE-WSP-B : Workshop on Productivity Measurement in SMEs
Nadi, Fiji
3-6
18-IN-09-GE-DLN-A : e-Learning Course on Management Innovation in SMEs (Advanced)
Bangkok, Thailand
4
PM-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4
PI-14 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
PM-26 : Transforming HR: Becoming a Strategic Partner through HR Scorecard (HR Scorecard สำหรับ Strategic HR) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
PI-17 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
IM-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-6
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
6
PM-01 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
PI-13 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10-14
18-IN-43-GE-OSM-B : Multicounty Observational Study Mission on Innovation and Competitiveness in SMEs
Taipei, Republic of China
10-14
18-IN-44-GE-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on SME Development
Seoul, Republic of Korea
11-13
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 11
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
11
SM-09 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
IM-05 : Innovation Management from Learning Intelligence System (ยกระดับการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
PI-19 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PM-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-21
18-IN-48-GE-WSP-A : Workshop on Innovative and Strategic Leadership for Enhancing Public-sector Productivity
Colombo, Sri Lanka
17-21
18-AG-01-GE-WSP-B : Workshop on Smart Agriculture Extension Models
Colombo, Sri Lanka
17-21
18-RP-49-GE-TRC-B : Training of Trainers on Foresight Management for Strategic Planning Specialists
Bangkok, Thailand
18-19
PM-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PM-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-07 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 12 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20
PI-04 : Business Process Improvement for Service Sector (การปรับปรุงกระบวนการสำหรับภาคบริการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
PI-09 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25
PM-06 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
SM-13 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PI-11 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29/9-3/10
18-IN-62-GE-WSP-B : Workshop on e-Government for Smart and Productive Public Service
Tehran, IR Iran
October 2018
3-4
SM-06 : Discover the Corporate Core Competency for Sustain the Business : ค้นหาความสามารถหลักขององค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
SM-10 : Individual KPIs : (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
PI-08 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
PI-15 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-13
18-RP-48-GE-CON-A : International Conference on Public-sector Productivity
Manila, Philippines
11
SM-07 : Holistic Management (การบริหารแบบองค์รวม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
CM-05 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PM-03 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-11 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-27 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
IS-03 : How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15-19
18-IN-22-GE-TRC-A : Training of Trainers on Material Flow Cost Accounting for SMEs
Islamabad, Pakistan
17-18
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
PM-07 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PM-13 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-24
18-AG-08-GE-TRC-A : Training of Trainers on Building Climate Resilience in Agriculture: Water Resources
Tehran, IR Iran
22-26
18-AG-22-GE-WSP-A : Workshop on Innovative Rural Community Development Models
Yogyakarta, Indonesia
22-26
18-AG-54-GE-TRC-B : Training of Trainers on Ecotourism and Agrotourism
Nadi, Fiji
24
PM-05 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
PI-05 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
SM-12 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
CM-07 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
IM-01 : Industry 4.0 Transformation : The Future Revolution of Productivity and Competitiveness (เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพอนาคต)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30
PM-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
CM-03 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PI-12 : Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PM-17 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
31
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
November 2018
6-7
PM-09 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-10 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
SM-04 : การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PM-04 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PI-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-16 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PI-24 : Potential Failure Mode and Affect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-16
18-IN-32-GE-TRC-A : Training of Trainers on Customer Satisfaction Index Development for the Service Sector
Seoul, Republic of Korea
12-15
18-IN-14-GE-DLN-A : e-Learning Course on Customer Satisfaction Management for the Health Sector
Bangkok, Thailand
12-16
18-IN-71-GE-TRC-A : Training of Trainers on Performance Management for Public-sector Organizations
Manila, Philippines
13-14
PM-15 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-06 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-15
PM-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
CM-06 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PI-21 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
CM-04 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PM-14 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PI-22 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19-23
18-AG-24-GE-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission (OSM) on Best Practices in Agrotourism
Taipei, Republic of China
19-23
18-IN-60-GE-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission on Regulatory Review Enhancing Public-sector Productivity
Manila, Philippines
20-21
SM-08 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-25 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26-30
18-AG-27-GE-WSP-A : Workshop on Innovations in Food Value Chains
Phnom Penh, Cambodia
27-28
SM-14 : Strategic Quality Management for Business Sustainability (กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-08 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-11 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
December 2018
10-14
18-IN-81-GE-TRC-B : Training of Trainers on Benchmarking to Enhance Organizational Excellence in the Service Sector
Suva, Fiji
12
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-01 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-09 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-18 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
IM-04 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PI-14 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-16 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-26 : Self Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค


LOGIN

SERVICES

ABOUT