วันที่ 4 - 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 9:00-17:00 น.

“เครื่องมือ” เพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู่มากมาย ซึ่งปัจจัยของความสำเร็จคือ การเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ขององค์กร ดังนั้น การเข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่สามารถลงลึกได้ถึงปัญหาที่แท้จริง แล้วใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งในการคิดหาเครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไข ย่อมทำให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรง “เป้าหมาย” ที่องค์กรต้องการมากยิ่งขึ้น

หากพนักงานสามารถวิเคราะห์ ค้นหา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับการประยุกต์ใช้ในงานที่เกิดขึ้นจริง สามารถทบทวนประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายมิติ

หลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติ เข้าสังเกตกระบวนการทำงานจริงขององค์กรตัวอย่าง เพื่อค้นหา “ปัญหา” หรือ “โอกาสแห่งการปรับปรุง” ในพื้นที่ และใช้ปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกใช้เครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Productivity กับการปรับปรุงงานในองค์กร
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร ในการหาจุดปรับปรุง
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่ม Productivity ในองค์กร
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร
รูปแบบการอบรม
 • การบรรยาย
 • การสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การอภิปราย และระดมสมองกลุ่ม
 • การนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้บริหารขององค์กรตัวอย่าง
เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • ผู้ที่มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการ แนวคิดเครื่องมือผลิตภาพและคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส, Visual Management, Problem Solving, Lean เป็นต้น

ระยะเวลา

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ และบริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด

วิทยากร         

คุณกฤชชัย อนรรฆมณี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean และ Productivity มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยมากว่า 14 ปี โดยในระหว่างการทำงานนั้นได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์โดยไปฝึกงานที่ Toyota Motor Corporation, Takaoka Plant ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณกฤชชัย ยังเคยเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต่อมาได้ทำงานในตำแหน่ง Program Officer ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงและพัฒนา Productivity ให้กับประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ที่กรุงโตเกียว เป็นเวลา 4 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้าน Lean และ Productivity ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ

กำหนดการ 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (Training ที่โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ)

09.00 – 12.00  การทำความเข้าใจในภาพรวมของการวินิจฉัยกระบวนการ และการปรับปรุง

13.00 – 16.00  ทบทวนเครื่องมือเพื่อการปรับปรุง Productivity and Quality

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ลงพื้นที่ที่บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด)

09.00 – 17.00  ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยพื้นที่ในองค์กรตัวอย่าง เพื่อหาโอกาสแห่งการปรับปรุงและพัฒนา

(Opportunity for Improvement)

 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 (Diagnosis Report Presentation ที่โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ)

09.00 – 12.00  เตรียมการ ทบทวน และซักซ้อมการนำเสนอ

13.00 – 15.00  นำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้บริหารองค์กรตัวอย่าง

15.00 – 16.30  ทบทวน Key Learning Points และการนำไปประยุกต์ใช้

ค่าธรรมเนียม
สถานะ ราคาปกติ สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร สมัคร 3 ท่านขึ้นไปรับ Gift Set CD QCC/Kaizen/7Wastes1 ชุด/องค์กร
สมาชิกสถาบัน 14,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=15,515)
13,000 บาท/ท่าน  
(รวม VAT 7%=13,910)
บุคคลทั่วไป 15,500 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=16,585)
14,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=14,980)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้น หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และค่าเดินทางลงพื้นที่
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
วิธีสมัครและชำระเงิน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.ftpi.or.th/event/22290 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรม 50% เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล