วันที่ 11 กันยายน 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:00-17:00 น.