วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 14 มิถุนายน 2561 เวลา 8:00-17:00 น.