วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น.