วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:00-17:00 น.