วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น.