วันที่ 9 มิถุนายน 2560 - 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น.