วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560 เวลา 8:00-17:00 น.