วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 เวลา 9:00-16:00 น.
  • This event has passed.


 
จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ดังจะเห็นได้จากการมีหน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืน และแผนงานด้านความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้บทเรียนในอดีตของไทย ที่ผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางเลือก ทางรอด ของสังคมไทย แนวนโยบายแห่งรัฐจึงผลักดันให้องค์กรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำพาองค์กร สังคม และประเทศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. ระดับบุคคล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง
– ระดับบุคคล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง
– เพื่อให้บุคลากรนำความรู้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลิตภาพ Human Productivity
2. ระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีผลิตภาพที่ดีขึ้นและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
วิธีการอบรม

บรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจาก Group  Workshop

เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาบุคลากร และพนักงานในองค์กร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
  • ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา : 2 วัน
หัวข้ออบรม

วันที่ 1 เวลา 9.00 – 16.00

– ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

– ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

Group Workshop 1 ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 1 ใช้อย่างพอประมาณ (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๑-๓; รู้จักตัวเอง, รู้คุณค่าของทรัพยากรและธรรมชาติ, เป็นมิตร แบ่งปัน)

Group Workshop 2 สมดุลชีวิต

วันที่ 2 เวลา 9.00 – 16.00

– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 2 คิดอย่างมีเหตุมีผล (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๔-๖; ใฝ่รู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่, มององค์รวม, รอบคอบ)

Group Workshop 3 Dare to dream, Dream come true

– ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ช่วงที่ 3 เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน (อุปนิสัยพอเพียงที่ ๗-๙; เปิดใจรับสิ่งใหม่, มองการณ์ไกล, มุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมาย)

Group Workshop 4 กรณีศึกษา วิกฤติขององค์กร

– หลักการสร้างอุปนิสัยและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก                      Member        Non-Member

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)            7,000             8,000

ปกติท่านละ (รวม VAT 7%)       7,490             8,560

Promotion

สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดรวม 1,000 บาท

สมัคร 5 ท่าน รับส่วนลดรวม 2,000 บาท