วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 8:00-17:00 น.