วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00-16:00 น.


จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและรวดเร็ว ด้วยการประเมินอัตรากำลัง จะทำให้องค์กรสามารถรู้สถานะของอัตรากำลัง ความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงานในองค์กร โดยพิจารณาถึง ความสำคัญของงาน โครงสร้างองค์กร จำนวนพนักงาน และความรู้ ทักษะ ความสามารถ ส่งผลให้องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ดังนั้นการบริหารอัตรากำลังขององค์กรให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประเมินอัตรากำลังขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินอัตรากำลังขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการสร้างทีมผู้ตรวจประเมินด้านอัตรากำลังภายในองค์กร

วิธีการอบรม

บรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจาก Group Workshop

เหมาะสำหรับ

– ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน/Supervisor จากฝ่ายนโยบาย/กลยุทธ์ ฝ่ายผลิต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRD & HRM)

– ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 2 วัน

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

9.00 – 16.00
 • แนวคิด ความสำคัญ และความจำเป็นของการประเมินอัตรากำลัง
 • MA : Manpower Audit กับระบบการจัดการด้านบุคลากร
 • การประเมินอัตรากำลังตามแนวทางของ MA : Manpower Audit
  • องค์ประกอบ 4 ด้านในการทำ MA (NONG)
  • แนวทางการประเมินอัตรากำลังในองค์กร (และการเตรียมการ)
 • Workshop
 • แนวทางการเตรียมข้อมูลเชิงนโยบายในการทำ MA
 • การทำ Job Description Analysis : JDA

วันที่ 2

9.00 – 16.00
 • กระบวนการประเมินอัตรากำลัง : MA Process
 • แนวทางการเตรียมทีมตรวจประเมิน การฝึกอบรม การสื่อสารกับพนักงาน การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
 • Workshop
  • การเตรียมการและฝึกสัมภาษณ์เพื่อประเมินอัตรากำลังตามองค์ประกอบของ NONG
 • แนวทางการสรุปผลจากการสัมภาษณ์
 • แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ Job Analysis Report : JAR
 • การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินอัตรากำลังตามแนวทาง MA ไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก                      Member        Non-Member

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)            7,000             8,000

ปกติท่านละ (รวม VAT 7%)       7,490             8,560

Promotion

สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดรวม 1,000 บาท

สมัคร 5 ท่าน รับส่วนลดรวม 2,000 บาท

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล