วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00-20:00 น.


จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำของสถาบัน พบว่าปัญหาหนึ่งที่หลายองค์กรยังคงประสบอยู่ นั่นคือ กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่องค์กรคาดหวัง อาจสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น

  • รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มากพอที่จะชี้แนะหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคคลอื่นในองค์กรได้
  • ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
  • ไม่สามารถจูงใจให้บุคคลในองค์กรเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับองค์กรที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart People Smart Work ในครั้งนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด 2 วัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดและต่อยอดภารกิจการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรท่านให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม Productivity ในองค์กร
  2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมายในองค์กรเข้าใจได้
  3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการทีมขับเคลื่อนกิจกรรม Productivity
  4. ผู้เข้าอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อต่อยอดในการสร้างเครือข่าย

วิธีการอบรม

กิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายสรุปสอดแทรกด้วย Productivity Game และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันตลอด 2 วัน ของการจัดกิจกรรม

เหมาะสำหรับ

องค์กรที่มีการจัดกิจกรรม Productivity ในองค์กรอยู่แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ

  • ผู้บริหารระดับกลาง
  • ผู้รับผิดชอบกิจกรรม Productivity ในองค์กร
  • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

 

วิทยากร   ทีมนักวิชาการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

09.00 – 09.30            ลงทะเบียน

09.30 – 12.00           กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 1 “Productivity Facilitator Mindset and Skills”

ทักษะและวิธีคิดในการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

13.00 – 16.00           กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 2 “Productivity Tools and Integration”

เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพและความเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้

18.00 – 20.00           อาหารเย็น กิจกรรมสันทนาการ และภารกิจกลุ่ม

“Transforming Ideas into Action”

วันที่ 2

08.30 – 09.00           ลงทะเบียน

09.00 – 12.00           กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงที่ 3 นำเสนอภาระกิจกลุ่ม

“Transforming Ideas into Action”

13.00 – 15.30           สรุปการเรียนรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้ในองค์กร

15.30 เป็นต้นไป          อาหารว่าง / เดินทางกลับ

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก                      Member        Non-Member

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)            10,000           12,000

ปกติท่านละ (รวม VAT 7%)       10,700           12,840

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล