วันที่ 10,15,31 สิงหาคม , 5 กันยายน 2560 เวลา 13:30 - 15:30 น.

 

Moderator วันที่ 10 สิงหาคม 2560

คุณวลีพร ธนาธิคม
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 


 

Moderator วันที่ 5 กันยายน 2560

คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์
วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 


DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล