วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00-16:00 น.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร

เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู่มากมาย การเลือกใช้เครื่องมือจึงมีความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา หากเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน จะทำให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพคือภารกิจของทุกองค์กร หากพนักงานสามารถวิเคราะห์ ค้นหา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับการประยุกต์ใช้ในงานที่เกิดขึ้นจริง และสามารถทบทวนประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายมิติ

สำหรับหลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติ เข้าสังเกตกระบวนการทำงานจริงขององค์กรตัวอย่าง เพื่อค้นปัญหา และวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Productivity กับการปรับปรุงงานในองค์กร
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร ในการหาจุดปรับปรุง
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่ม Productivity ในองค์กร
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรได้

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • ผู้ที่มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ในหลักการ แนวคิดเครื่องมือผลิตภาพและคุณภาพต่างๆ

เช่น 5ส, Visual Management, Problem Solving ,Lean

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย
 • การสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การอภิปราย และระดมสมองกลุ่ม
 • การนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้บริหารขององค์กรตัวอย่าง

(ร่าง)กำหนดการ  

วันที่ 1 Training  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

09.00 – 12.00              Understanding Process Perspective

Productivity and Quality Principles

Process/Operation Analysis & Improvement Approach

13.00 – 16.00              Review Productivity and Quality Improvement Tools

Process Diagnosis and Improvement Proposal Generating

วันที่ 2 ลงพื้นที่  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

09.00 – 16.00              ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยพื้นที่ในองค์กรตัวอย่าง เพื่อหาโอกาสแห่งการปรับปรุงและพัฒนา(Opportunity

for Improvement)

วันที่ 3  Diagnosis Report Presentation วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

09.00 – 12.00              เตรียมการ ทบทวน และ ซักซ้อม การนำเสนอ

13.00 – 15.00              นำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้บริหารองค์กรตัวอย่าง

15.00 – 16.00              ทบทวน Key Learning Points และ การนำไปประยุกต์ใช้

วิทยากรคุณกฤชชัย  อนรรฆมณี

Work Experiences
Oct. 2014 – Now Freelance – Lean and Productivity Consultant
 • Conduct consultancy projects

  – Engineering and architectural consulting services company

  – Personal care product manufacturer

  – Oil and gas exploration company

  – Health insurance company

  – Can producing company and

  – Productivity awareness in academic sector with Thailand Productivity Institute

 • Conduct seminar and training

  – “Replicating the Toyota Production System in SMEs” in Singapore

  -“Lean Management and its Practical Application” in Sri Lanka

  -“Productivity and quality management for sustainability”, Denso International Asia company

  -“Lean culture”

  -“Enhancing manufacturer for excellent business” ,Thai Metallex exhibition

  -“Lean management system”, Thai Intermach exhibition

Sep. 2010 – Aug. 2014

Industry department – Program officer: APO-Asian Productivity Organization

Apr. 2004 – Jul. 2010

Sales planning department – Manager: Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

May 1999 – Mar. 2004

Training & consulting department – Acting production management section manager:

Thailand Productivity Institute

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ราคา/ท่าน
1 ท่าน 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป 
Gift Set CD 1 ชุด/ องค์กร

 (Kaizen,7Waste,QCC)

สมาชิก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14,500
(รวม vat 7%=15,515)
13,000
(รวม vat 7%=13,910)
บุคคลทั่วไป 15,500
(รวม vat 7%=16,585)
14,000
(รวม vat 7%=14,980)

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าเอกสาร และค่าเดินทางลงพื้นที่
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่อง อย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • Click ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.ftpi.or.th/event/14242
  ส่งใบสมัครที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

Foundation for Thailand Productivity Institute

 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096

 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ

มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์        02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร          02-619-8070,02-619-8096
E-mail:          publicseminar@ftpi.or.th

 

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล