วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 8:30-16:30 น.

Site Visit : HR Focus บริหารคนอย่างไรให้องค์กรยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

วัตถุประสงค์

เยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างและวิธีปฏิบัติที่ดี การนำค่านิยมหลักองค์กรมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับสภาพการแข่งขันและ เศรษฐกิจ ผ่านระบบ Digital, การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (Talent Management) , การพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ, การสร้างช่องทางให้พนักงานได้มีการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหาร ผ่านกระบวนการ Voice of Employee,  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดี ด้านการบริหารบุคลากร เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กรต่างๆ จากฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี

***ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม***

 

วิธีการ

การเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการถาม ตอบ

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง

สถานะสมาชิก ราคาก่อนรวม VAT ราคารวม VAT Promotionสมัคร 3 ท่านส่วนลดรวม 900 บาท Promotionสมัคร 5 ท่านส่วนลดรวม 1,800 บาท
สมาชิกสถาบัน 3,900 4,173 11,556 18,939
บุคคลทั่วไป 4,500 4,815 13,482 22,149
รวมค่าเอกสาร ค่าพาหนะ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เชี่ยวชาญ Pre-Brief และสรุปประเด็น

 

กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม  2560

HR Focus บริหารคนอย่างไรให้องค์กรยั่งยืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

……………………………………………………….

08.30 – 09.00 น.       –  ลงทะเบียนที่ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

09.00 – 11.00 น.       –  Pre Brief แนะนำประเด็น แนวคิด

11.00 น.–  ออกเดินทาง

12.00 – 13.00 น.       –  รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น.       เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– การนำค่านิยมหลักองค์กร iSCB มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

– การพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับสภาพการแข่งขันและ เศรษฐกิจ ผ่านระบบ Digital

– การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (Talent Management)

– การพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ

– การสร้างช่องทางให้พนักงานได้มีการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหาร ผ่านกระบวนการ

Voice of Employee

– ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

– เยี่ยมชม

ถาม ตอบ และสรุปประเด็น

16.30 น.                   –  เดินทางกลับ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098  อีเมล์ : training@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล