วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนน การเสนอแนะข้อปรับปรุง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการดำเนินการกิจกรรม 5ส
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ถาม-ตอบ และ Groups Workshop

วิทยากร  คุณธัญญะ ลิ้มสกุล

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน , การดำเนินกิจกรรม 5ส , เทคนิคการตรวจ 5ส , Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น ) , 7 Wastes

ประสบการณ์ อาทิ  คณะกรรมการตรวจ 5ส ของกระทรวงอุตสาหกรรม , คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต , ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส
 • คณะทำงาน 5ส หัวหน้าทีม 5ส คณะกรรมการ 5ส
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 มีนาคม 2560

รุ่น 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความสำคัญของการตรวจให้คะแนน
 • หน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส
 • เทคนิคการตรวจให้คะแนน

– แบบฟอร์มการตรวจที่ดี

– หลักการตรวจให้คะแนน

– ประเด็นสำคัญในการตรวจ

– การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

– วิธีการตรวจ

 • ฝึกปฏิบัติในการตรวจให้คะแนน