วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ณ ปัจจุบัน เราทุกคนต่างรับรู้ร่วมกันว่า ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้จำนวนมาก ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปอย่างทั่วถึง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มีความก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้นทุกวัน สิ่งที่คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มนุษย์ก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงด้วยหลักการทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ทวีขึ้นสูงตามไปด้วย ดังนั้น องค์กรใดต้องการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องมีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การมีข้อมูลสารสนเทศที่ดี การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง การแสดงผลที่เข้าใจง่าย และทันกาล (Real time) ทำให้การตัดสินใจขององค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมากระทบกับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ในที่สุด

หลักสูตร “การจัดการความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ(Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework)” จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจขององค์กรและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ (Data Analytic) ที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
 • เพื่อทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประสิทธิภาพตามตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย
 • ฝึกปฎิบัติ

เหมาะสำหรับ 

 • บุคลากรฝ่ายพัฒนาองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

วิทยากร : คณะวิทยากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– คุณสุประภาดา โชติมณี (วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

– คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ (วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

หัวข้อ :

วันที่หนึ่ง
08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00-16:00 น.     
 • Overview Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management and Data Analytic concept
 • Data Analytic for Performance Excellence Framework

– Fundamental of Data Analytic (Descriptive analytic and Predictive analytic)

– Data Analytic for Performance review

– Organization-Level performance analysis

– Data Analytic and Productivity Management

– Effective Data Analytic Report and Visualization

 • Summary of Day 1
วันที่สอง
 • Review concept of Performance Excellence Framework focus on Knowledge Management
 • Knowledge Management for Performance Excellence Framework
 • Knowledge Management (KM)

– Identify Key Organizational Knowledge

– Collect and transfer Key Knowledge

– Share and implement Good/ Best practice

– Knowledge storage and access

 • Organization Learning (OL)

– Use Key Organizational Knowledge to Learn

(Performance improvement/ Innovation)

 • Summary of Day 2

หลักสูตรนี้เต็มแล้ว