วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
  • This event has passed.

ปัจจุบันความตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การขาดแคลนทรัพยากร   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา ศ เกิดสภาวะโลกร้อนต่างส่งผลกระทบถึงการดำเนินงานขององค์กร  รวมถึงความสามารถในการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร  โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น  ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจริงจัง

ความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance) เป็นแนวโน้มที่สำคัญทางธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน (Emerging Business Megatrend) มานี้ หลังจากการปฏิวัติทางคุณภาพ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกในการที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างในอดีตอีกต่อไป แต่จะเป็นทางเดียวที่องค์กรจะสามารถอยู่รอดในระยะยาว   การนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จะหมายถึงการที่องค์กรมีการมุ่งเน้นในผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการดำเนินงานขององค์กรควรส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจของตนเอง ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งในการที่ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งสามด้าน (Triple Bottom Line) คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  และสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินตาม CERES Roadmap for Sustainability  (Ref: www.ceres.org) เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิทยากร:

1.คุณทิพย์สุภา กอบกู้วัฒนา,

2. คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์  ด้านระบบ คุณภาพ และ

Roadmap to Sustainability การจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารที่ต้องการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน
  • คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ/ สิ่งแวดล้อม คณะทำงานด้านความยั่งยืน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานใหม่ หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2560

รุ่น 2 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
  • ภาพรวมการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ แนวทางการประเมินตนเอง และประโยชน์ที่ได้รับ
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 1 : Governance for sustainability
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 2 : Stakeholder Engagement
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 3 : Disclosure
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 4 :  Performance