วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 0:00-16:00 น.
 • This event has passed.

การบริหารจัดการสมัยใหม่ องค์กรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด  (Performance Measurement and Key Performance Indicators) โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPI ว่าควรกำหนดอย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบหลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อสามารถกำหนดขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระดับองค์กรและระดับฝ่าย ทั้งจากงานกลยุทธ์และงานประจำ
 • เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิทยากร:

รุ่น 1 คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

รุ่น 2 คุณกันยา รุจิรานนทพงศ์ เปลี่ยนเป็น คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

รุ่น 3 คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง จากฝ่ายงานต่างๆ ที่ต้องเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดองค์กร ฝ่ายงาน
 • ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายกลยุทธ์
 • นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19-20 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

หัวข้อ 

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ
 • หลักการเกี่ยวกับการวัดผลสำเร็จขององค์กร
 • ขั้นตอนการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI)
 • Workshop: การกำหนด KPI ระดับองค์กร
 • การกระจาย KPI สู่ระดับต่าง ๆ (จากองค์กรจนถึงฝ่ายงาน)
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • แนวทางขั้นตอนการกำหนด KPI ในงานประจำ (Key Result Area: KRA)
 • แนวทางการกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน
 • สรุปรวมดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับฝ่ายงาน
 • Workshop: การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับฝ่ายงาน
 • แนวทางกำหนด KPI ระดับบุคคล

รับฟรีหนังสือ Individual KPIs วิธีสร้างดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ได้ผลจริง