วันที่ 16-17 พ.ย., 7-8 ธ.ค. 2560 เวลา 8:30 - 16:00 น.

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง หลายองค์กรจึงต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยแนวคิดทุนมนุนย์ (Human Capital) ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

HR Scorecard จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการสร้างกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของ Human Capital พัฒนาบทบาทของ HR จาก “Technical HR” ที่ให้ความสำคัญกับงานประจำตามกฎระเบียบในเชิงรับ ให้เป็น “Strategic HR” ที่แสดงบทบาทของนักกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ในเชิงรุกที่มีความเข้าใจทิศทางขององค์กร สามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ HR มากำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วย Line Manager สร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กร รวมไปถึงปัจจัยที่ผลักดันผลการปฎิบัติงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Human Capital สำหรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของ HR Strategic Partner ที่จะส่งเสริมคุณค่าต่อผลิตภาพขององค์กร
 • เพื่อพัฒนา HR Strategy ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy)
 • เพื่อพัฒนา HR Scorecard Framework ในการกำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม HR Function

วิธีการอบรม

 • อบรมเชิงปฎิบัติการ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop)

วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น, คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช, คุณวลีพร ธนาธิคม

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment

Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management  for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • Line Manager ทุกสายงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

ระยะเวลา: 4 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3-4 และ 24-25 พฤษภาคม 2560

รุ่น 2 วันที่ 15-16 และ 29-30 พฤศจิกายน 2560   เลื่อนวันอบรม เป็นวันที่ 16-17 พฤศจิกายน และ 7-8 ธันวาคม 2560  

ครั้งที่ 1

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
Overview :
 • Transform HR into a Strategic Partner
 • Performance Excellence Organization
Link People and Strategy through HR Scorecard
 • ขั้นตอนที่ 1: Clearly Define Business Direction

a) วิเคราะห์ Vision/Mission/Value        b) วิเคราะห์ Value Chain/Work system

c) วิเคราะห์ HR System/HR Function  d) ทำความเข้าใจ Strategy Map

 • ขั้นตอนที่ 2: Build a business case for HR

a) ระบุ Critical Goals องค์กร

b) วิเคราะห์ความเชื่อมโยง Critical Goals กับ HR Function

c) กำหนดกลุ่มงาน (Job Family) ที่เกี่ยวข้อง

d) ทบทวน HR Objectives

 • ขั้นตอนที่ 3: Identify HR Deliverables

a)กำหนด HR Outcomes  b) กำหนด HR Practices

ครั้งที่ 2

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนที่ 3: Identify HR Deliverables (ต่อ)

a) Review HR Deliverables

 • ขั้นตอนที่ 4: Align HR Architecture with HR Deliverables

a) กำหนด HR Strategy

b) สร้างแผน HR Strategy Map

 • ขั้นตอนที่ 5: Design HR Measurement System

a) จัดทำ HR Scorecard

b) กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

c) ตรวจสอบ HR Alignment

Transform the HR Profession